#นายใหญ่ท่องเที่ยวและกีฬา จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ตลาดออนไลน์แบบมืออาชีพ

ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวั…

Read More