#กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวั…

Read More