#มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)นำคณะนิสิต หลักสูตรนักบริหารการเมืองและเศรษฐกิจยุคใหม่รับใช้สังคม (นศส.)รุ่นที่1ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงใหม่

คณะนิสิตหลักสูตรนักบริหารการเมืองและเศรษฐกิจยุคใหม่รับใช้สังคม (นศส.) รุ่นที่ 1 หรือ LINKS โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ศึกษาดูงานด้านการรับใช้สังคม ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2563

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.ดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์ ประธานกรรมการหลักสูตรฯ และพลตำรวจตรี พงศ์ชัย สุขะหุต ประธาน นศส.รุ่นที่ 1 พร้อมด้วยคณะนิสิตนักบริหารการเมืองและเศรษฐกิจยุคใหม่รับใช้สังคม

เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 3 แห่ง ได้แก่….
1.นำ้พุร้อนสันกำแพง
-ด้านการบริหารจัดการให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
2.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-ด้านการจัดทำโครงการแม่แจ่มโมเดล โดยการพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
3.พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรในพื้นที่สูง
-ด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมราษฎร
ในพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่

 

ทั้งนี้มีผู้บริหารหน่วยงานประกอบด้วย
-รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-ผู้จัดการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอ
แม่ออน
-ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างดี

พร้อมกันนี้ คุณนเรศ ธำรงทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคุณวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นนิสิต นศส.ในรุ่นที่ 1 ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ยังได้ร่วมต้อนรับเพื่อนๆคณะนิสิต นศส. รุ่นที่ 1 อย่างอบอุ่นน่าประทับใจยิ่ง

อนึ่ง เนื่องจากหลักสูตร นักบริหารการเมืองและเศรษฐกิจยุคใหม่รับใช้สังคม (นศส.) เป็นหลักสูตรแรก จึงมีวุฒิสมาชิก รัฐมนตรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประธานบริษัทภาคเอกชน เข้ารับการศึกษาเป็นจำนรวนมาก

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่

Related posts