# เทศบาลนครนครสวรรค์ล้างทำความสะอาดถนนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ลดปัญหามลภาวะ

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  มอบหมายสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์ ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนถนนริมเขื่อนตั้งแต่หน้าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จนถึงบริเวณบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เจ้าพระยา และหมุนเวียนดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม อีกทั้งเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่

ธนิศา   (พัช)  รายงาน

Related posts