#เทศบาลนครนครสวรรค์ลงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ให้ความรู้แนะนำดูแลสุขภาพป้องกันไวรัสโคโรนาและฝุ่น PM 2.5 พร้อมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารp

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น . นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ มอบหมาย นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ นางวรรณ พวงสมบัติ รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ ตลอดจน เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุข ฯเทศบาลนครนครสวรรค์

ลงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคปอดอักเสบติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 และฝุ่น PM 2.5 ตลอดจนโรคติดต่อต่าง ๆ พร้อมคำแนะนำกับประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ดูแลสุขภาพตนเองสวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในสถานที่แออัด ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

สำหรับภายในศูนย์ให้ทำความสะอาด พื้นที่ต่าง ๆ ที่สัมผัสร่วมกันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ส่วนผู้ประกอบการรถโดยสาร ขอความร่วมมือให้ทำความสะอาดยานพาหนะทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งกิจกรรมนอกจากการให้ความรู้แล้ว ยังได้มีการมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดและหน้ากากอนามัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของสถานีฯ ผู้ประกอบการและผู้โดยสาร รวมถึงทำความสะอาดถนนโดยรอบสถานีฯ

ทั้งนี้ที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้มีการลงพื้นที่ให้ความรู้มาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ โรคติดต่อต่าง ๆ ตลอดจนตรวจความสะอาดบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

ธนิศา.   (ภัช)    รายงาน

Related posts