# เชียงใหม่ การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4


โดยมี ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ กล่าวรายงาน และ ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ ตัวแทนจากคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ตัวแทนจากผู้บริหารหลักสูตร และ ผศ.นพ.บริบูรณ์ เชนธนากิจ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมฯ และคณะจารย์พี่เลี้ยงภาคปฏิบัติตามแหล่งฝึก ฯ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts