# รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มาตรวจโครงการสูบน้ำจากลำน้ำแม่งัดขึ้นมาใช้อย่างทั่วถึง

ชาวเมืองพร้าวเอาชนะภัยแล้ง ทำทุ่งนาทั้งหมู่บ้านเขียวชอุ่ม ท่ามกลางสภาพอากาศเย็นสบาย คณะของชาวเมืองพร้าวเอาชนะภัยแล้ง ทำทุ่งนาทั้งหมู่บ้านเขียวชอุ่ม ท่ามกลางสภาพอากาศเย็นสบาย คณะของรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มาตรวจโครงการสูบน้ำจากลำน้ำแม่งัดขึ้นมาใช้อย่างทั่วถึง และเสนอขอฝายคอนกรีตกั้นน้ำ และขุดลอกอ่างเก็บน้ำ เพื่อใช้ในฤดูแล้งไม่ให้เดือดร้อนต่อไปอีก
วันที่ 1 กพ. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 และ 4 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับนายศิริศักดิ์ เกศารัตน์ ผอ.ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1 ลำปาง และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสูบน้ำพลังงานปั่นไฟ เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรในสภาวะภัยแล้ง ที่บ้านห้วยบง และห้วยบงใต้ โดยมีนายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ ปลัดอำเภออาวุโส อ.พร้าว นายประพันธ์ บุญส่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก พร้อมสมาชิกสภาพ อบต. นายศรศักดิ์ ยศชนะ เกษตรอำเภอพร้าว นายชวลิต อินทร์ศรีทอง ประมงอำเภอพร้าว นายนรินทร์ศักดิ์ พนิตธรรมกูล ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พร้าว นายนิกร ทะกลกิจ ประธานสหกรณ์การเกษตรพร้าว จก.พร้อมด้วยราษฎรตำบลเขื่อนผากต้อนรับ


คณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการโครงการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ ได้สนับสนุนให้ อบต.เขื่อนผาก มาติดตั้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว พร้อมท่อสายยางส่งน้ำขนาด 10 นิ้ว สามารถสูบน้ำจากลำน้ำแม่งัดให้กับพื้นที่เกษตรกร ซึ่งกำลังเพาะปลูกพันธุ์ข้าวโพดพร้าว 15 (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) โดยมีการสร้างฝายดิน/ทรายกั้นลำน้ำไว้ และส่งน้ำเข้าพื้นที่ประมาณ 700 ไร่ จุดที่สองที่บ้านห้วยบงใต้ ซึ่งมีราษฎรรอต้อนรับจำนวนมาก และอยู่ใกล้ทุ่งนาที่มีพืชผักต่างๆเขียวชอุ่มเต็มไปหมด กับบรรยากาศเย็นสบาย

ซึ่งได้มีพิธีเปิดโครงการสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับหมู่บ้าน ซึ่ง 2 หมู่บ้านดังกล่าวแล้งน้ำมาตั้งแต่ฤดูฝนปีที่แล้ว ไม่สามารถทำนาได้ มาปีนี้จึงหันมาปลูกพันธุ์ข้าวโพด แต่ก็มีน้ำน้อย เพราะอ่างเก็บน้ำห้วยบงด้านบนตื้นเขิน และน้ำแม่งัดด้านล่างก็อยู่ห่างไกล จึงได้ขอรับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังเครื่องปั่นไฟฟ้ามา 2 เครื่องทำให้ได้น้ำมาใช้อย่างเต็มที่
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า ปัญหาภัยแล้งในปีนี้รัฐบาลได้ให้ 3 กระทรวงบูรณาการร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน คือกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ ดูแลน้ำผิวดิน และกรมทรัพยากรน้ำบาดาลดูแลเรื่องน้ำบาดาล การเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรใน ต.เขื่อนผาก เพราะพื้นที่นี้เป็นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ที่มีมูลค่าสูง ปลูกไม้ผลเช่น มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง และลำไยพันธุ์ดอส่งออกต่างประเทศ รวมทั้งปลูกพันธุ์ข้าวโพด จึงเข้ามาช่วยเพื่อสนับสนุนให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยทั้งสองหมู่บ้านมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์กว่า 1,700 ไร่ พร้อมทั้งน้ำอุปโภคบริโภคด้วย
ทางด้าน นายก อบต.เขื่อนผาก พร้อมราษฎรในหมู่บ้าน กล่าวขอบคุณกรมทรัพยากรน้ำที่ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ทำให้ชาวบ้านยิ้มได้ เพราะสามารถสูบน้ำจากด้านล่างขึ้นมาใช้ได้พอเพียง ทำให้พื้นที่มีพืชผลเขียวชอุ่ม ผ่านวิกฤตภัยแล้งไปได้ อย่างไรก็ตามชาว ต.เขื่อนผากได้ยื่นหนังสือขอให้กรมทรัพยากรน้ำก่อสร้างฝายคอนกรีตกั้นลำน้ำแม่งัด 2 จุด ขอให้มีการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบง และขอติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ำอีก 1 จุด ซึ่งรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้รับเรื่องไปแล้ว โดยจะส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจเพื่อดำเนินการต่อไป…

ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน/รายงานละเสนอขอฝายคอนกรีตกั้นน้ำ และขุดลอกอ่างเก็บน้ำ เพื่อใช้ในฤดูแล้งไม่ให้เดือดร้อนต่อไปอีก


วันที่ 1 กพ. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 และ 4 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับนายศิริศักดิ์ เกศารัตน์ ผอ.ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1 ลำปาง และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสูบน้ำพลังงานปั่นไฟ เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรในสภาวะภัยแล้ง ที่บ้านห้วยบง และห้วยบงใต้ โดยมีนายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ ปลัดอำเภออาวุโส อ.พร้าว นายประพันธ์ บุญส่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก พร้อมสมาชิกสภาพ อบต. นายศรศักดิ์ ยศชนะ เกษตรอำเภอพร้าว นายชวลิต อินทร์ศรีทอง ประมงอำเภอพร้าว นายนรินทร์ศักดิ์ พนิตธรรมกูล ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พร้าว นายนิกร ทะกลกิจ ประธานสหกรณ์การเกษตรพร้าว จก.พร้อมด้วยราษฎรตำบลเขื่อนผากต้อนรับ


คณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการโครงการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ ได้สนับสนุนให้ อบต.เขื่อนผาก มาติดตั้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว พร้อมท่อสายยางส่งน้ำขนาด 10 นิ้ว สามารถสูบน้ำจากลำน้ำแม่งัดให้กับพื้นที่เกษตรกร ซึ่งกำลังเพาะปลูกพันธุ์ข้าวโพดพร้าว 15 (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) โดยมีการสร้างฝายดิน/ทรายกั้นลำน้ำไว้ และส่งน้ำเข้าพื้นที่ประมาณ 700 ไร่ จุดที่สองที่บ้านห้วยบงใต้ ซึ่งมีราษฎรรอต้อนรับจำนวนมาก และอยู่ใกล้ทุ่งนาที่มีพืชผักต่างๆเขียวชอุ่มเต็มไปหมด กับบรรยากาศเย็นสบาย ซึ่งได้มีพิธีเปิดโครงการสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับหมู่บ้าน ซึ่ง 2 หมู่บ้านดังกล่าวแล้งน้ำมาตั้งแต่ฤดูฝนปีที่แล้ว ไม่สามารถทำนาได้ มาปีนี้จึงหันมาปลูกพันธุ์ข้าวโพด แต่ก็มีน้ำน้อย เพราะอ่างเก็บน้ำห้วยบงด้านบนตื้นเขิน และน้ำแม่งัดด้านล่างก็อยู่ห่างไกล จึงได้ขอรับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังเครื่องปั่นไฟฟ้ามา 2 เครื่องทำให้ได้น้ำมาใช้อย่างเต็มที่


รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า ปัญหาภัยแล้งในปีนี้รัฐบาลได้ให้ 3 กระทรวงบูรณาการร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน คือกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ ดูแลน้ำผิวดิน และกรมทรัพยากรน้ำบาดาลดูแลเรื่องน้ำบาดาล การเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรใน ต.เขื่อนผาก เพราะพื้นที่นี้เป็นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ที่มีมูลค่าสูง ปลูกไม้ผลเช่น มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง และลำไยพันธุ์ดอส่งออกต่างประเทศ รวมทั้งปลูกพันธุ์ข้าวโพด จึงเข้ามาช่วยเพื่อสนับสนุนให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยทั้งสองหมู่บ้านมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์กว่า 1,700 ไร่ พร้อมทั้งน้ำอุปโภคบริโภคด้วย
ทางด้าน นายก อบต.เขื่อนผาก พร้อมราษฎรในหมู่บ้าน กล่าวขอบคุณกรมทรัพยากรน้ำที่ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ทำให้ชาวบ้านยิ้มได้ เพราะสามารถสูบน้ำจากด้านล่างขึ้นมาใช้ได้พอเพียง ทำให้พื้นที่มีพืชผลเขียวชอุ่ม ผ่านวิกฤตภัยแล้งไปได้ อย่างไรก็ตามชาว ต.เขื่อนผากได้ยื่นหนังสือขอให้กรมทรัพยากรน้ำก่อสร้างฝายคอนกรีตกั้นลำน้ำแม่งัด 2 จุด ขอให้มีการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบง และขอติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ำอีก 1 จุด ซึ่งรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้รับเรื่องไปแล้ว โดยจะส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจเพื่อดำเนินการต่อไป…ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน/รายงาน

ภาพ/ข่าว   ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน

Related posts