# คณะผู้ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (31 ม.ค. 63) ที่ โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ได้นำเสนอผลการฝึกตรวจราชการแบบบูรณาการ จากการลงพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 3 จุด

เมื่อวานนี้ (30 ม.ค. 63) จุดที่ 1 ชุมชนบ้านแม่ทา ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จุดที่ 2 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สตรอว์เบอร์รีบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง และจุดที่ 3 ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหา และอุปสรรคในการตรวจราชการ รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับงานตรวจราชการ และยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านการตรวจราชการอีกด้วย

โดยตามจุดต่างๆ ที่ลงพื้นที่ พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เช่น ด้านการจัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชนในพื้นที่ ชุมชนบ้านแม่ทา เกษตรกรในพื้นยังไม่มีความพร้อมในการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งสหกรณ์ ต้องการการสนับสนุนด้านเงินทุนและคำแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ส่วนวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สตรอว์เบอร์รีบ่อแก้ว พบว่า แหล่งน้ำในแปลงใหญ่บางแปลงมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกในบางฤดูกาล และกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ไม่มีจุดรวบรวมสินค้า โรงคัดบรรจุที่ได้มาตรฐานให้กับสมาชิก ด้านศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ไม่มีการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด และจะต้องดำเนินงานในการจัดการปัญหาที่ปลายทาง โดยมุ่งเน้นการขนไปกำจัดในสถานที่กำจัดขยะเท่านั้น

********
ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
31 มกราคม 2563

Related posts