#สมช. และจังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ

สมช. ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ C-MEX 20 ประเด็นการบริหารจัดการสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันและไฟป่า

วันนี้ (30 ม.ค.63) ที่โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 หรือ C-MEX 20 ประเด็นการบริหารจัดการสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

ในการจัดฝึกครั้งนี้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2563 ด้วยความความมุ่งหวังให้หน่วยงานมีการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และมีส่วนช่วยในการพัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งขั้นตอนการชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาประเทศในเรื่องปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผ่านกลไกการแก้ไขปัญหา 5 กลไกหลัก ได้แก่ ระดับชาติ/ระดับภาค ระดับจังหวัด คณะกรรมการชายแดน อำเภอ และจิตอาสา/ประชาชน/นักศึกษา ใน 10 สถานการณ์
การฝึกครั้งนี้เป็นการประเมินความเสี่ยง การบริหารสถานการณ์ไฟป่า การแพทย์ฉุกเฉิน การเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บจากการลาดตระเวนและดับไฟป่า การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ การระดมทรัพยากรในการดับไฟป่าทั้งทางบกและอากาศ การรับมือกับผู้ป่วยที่เกิดจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นจำนวนมาก การบริหารจัดการหมอกควันข้ามแดน การชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือของรัฐ และแนวทางการสร้างความเข้าใจต่อต่างประเทศ ซึ่งทุกหน่วยงานได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางการดำเนินงานหากเกิดเหตุการณ์จริง

โอกาสนี้ พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ขอให้ทุกหน่วยงานมีการทดสอบแผนและแนวทางการประสานการปฏิบัติอย่างชัดเจนระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน และขอให้มีการประเมินผลที่เข้มข้น เพื่อให้เห็นถึงจุดแข็งและสิ่งที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนำผลลัพธ์ที่ได้ไปขยายผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมและการรับมือกับปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับการดำเนินการระยะต่อไป จะจัดให้มีการฝึกภาคสนาม (FTX) ในเรื่องแผนเผชิญเหตุในการดับไฟป่า การเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และการจัดตั้งพื้นที่ปลอดฝุ่นควัน (Safety Zone) ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดย สมช.จะนำผลการฝึกฯ รายงานต่อคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป

/////////////
นันธิกา กิจปาโล/ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
30 มกราคม 2563

Related posts