#สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันครูแห่งชาติ

สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อระลึกถึงคุณบูรพาจารย์

วันนี้ (16 ม.ค. 63) ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ในงานวันครูแห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร ครู อาจารย์ จากโรงเรียนเอกชนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

เนื่องด้วยวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี ถือเป็นวันครูแห่งชาติ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานวันครูแห่ชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติคุณครูทุกระดับ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพครู ให้มีคุณงามความดี มีความเพียรพยายาม ที่จะพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบำเพ็ญกุศล การมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่น การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ เพื่อระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างครูต่างสถาบันให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

***********

ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
16 ธันวาคม 2563

Related posts