#คณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับคณะจาก Dongguk University ประเทศเกาหลีใต้

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับคณะจาก Dongguk University ประเทศเกาหลีใต้ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการทั่วไป ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คลินิก108 และโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts