TIJ ผลักดันประเด็น “ธุรกิจ กิจการเพื่อสังคม และสิทธิมนุษยชน” มุ่งสร้างสังคมยุติธรรม

TIJ ผลักดันประเด็น “ธุรกิจ กิจการเพื่อสังคม และสิทธิมนุษยชน” มุ่งสร้างสังคมยุติธรรม

 


กรุงเทพฯ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จัดการเสวนา เรื่อง “ธุรกิจ กิจการเพื่อสังคม และสิทธิมนุษยชน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรมและ การพัฒนาสำหรับผู้บริหาร หรือ TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development (RoLD) รุ่นที่ 3 ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารและผู้บริหารรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร RoLD และเพื่อนำเสนอประเด็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของภาคธุรกิจในการสร้างสังคมที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกัน

โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (กลาง) ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยกล่าวนำ และมีวิทยากรที่เข้าร่วมการเสวนา ประกอบด้วย (เรียงจากซ้ายไปขวา) คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม กล่าวเกี่ยวกับประเด็นปัจจัยความสำเร็จของวิสาหกิจเพื่อสังคม และการออกพ.ร.บ.เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม คุณธีรดา ศุภะพงษ์ ผู้แทนองค์กรประจำประเทศไทย ศูนย์ประสานการเสวนาเพื่อมนุษยธรรม กล่าวในประเด็นปัญหา ความท้าทาย และการแก้ไขปัญหาโดยวิสาหกิจเพื่อสังคม และดำเนินรายการโดย ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร รองกรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

 

Related posts