สนพท. เยือน เวียดนาม แลกเปลี่ยน วิชาชีพ เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว วัฒนธรรม กับ 5 สมาคมสื่อ เวียดนาม

สนพท. เยือน เวียดนาม แลกเปลี่ยน วิชาชีพ เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว วัฒนธรรม กับ 5 สมาคมสื่อ เวียดนาม

 


เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการ และ ที่ปรึกษา จำนวน 10 ชีวิต นำโดยนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมฯ ได้เดินทางจากประเทศไทย เพื่อไปเยือนประเทศเวียดนาม ตามโครงการแลกเปลี่ยน ระหว่าง สื่อมวลชนไทย กับ สื่อมวลชนเวียดนาม ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันยาวนานกว่า 30 ปี


โดยคณะของ สนพท. ประกอบด้วย นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมฯ เป็นหัวหน้าคณะ นายสมมิตร เกตุแก้ว อุปนายก คนที่ 1 นางวิลาสินี เจริญสุข เลขาธิการ นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง นายทะเบียน นายอภิสิทธิ สันติภาพจันทรา ปฏิคม นายชัชวาล คำไทย ประชาสัมพันธ์ นายธนกฤต ฉัตรกิตติชัย ฝ่ายวิชาการ นายบัญญัติ พูนทรัพย์ กรรมการที่ปรึกษา พ.ต.ท.ธนภัทร์ หนูแก้ว กรรมการที่ปรึกษา นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา ได้เดินทางด้วยสายการบิน เวียดนามแอร์ไลน์ ในเวลา 11 .00 น. ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ถึงสนามบินกรุงฮานอย เวลา 13.00 น. โดยมีอุปนายกสมาคมหนังสือพิมพ์นครไฮฟอง และเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯรอต้อนรับที่สนามบิน เพื่อโดยสารรถตู้เดินทางไปยังนครไฮฟอง ซึ่งเป็นจุดหมายแรกของการไปเยือนประเทศเวียดนามในครั้งนี้ โดย”หมุดหมาย” ของการแลกเปลี่ยน ระหว่าง สนพท.กับ สมาคมหนังสือพิมพ์เวียดนามอยู่ที่ดินแดนที่เรียกกันว่า “เวียดนามเหนือ”


หลังการเข้าที่พัก ที่สมาคมหนังสือพิมพ์ไฮฟองจัดให้ ซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจนครไฮฟอง ตกค่ำนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ไฮฟอง และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายวันไฮฟองนาย เล ทรอง เหงี่ย พร้อมอุปนายก และ รองบรรณาธิการ ,ผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะจาก สนพท. หลังอาหารค่ำ ได้นำคณะ สนพท. เยี่ยมชมความสวยงามของนครไฮฟองยามค่ำคืน


รุ่งเช้าของวันที่ 10 ก.ค.นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ไฮฟอง พร้อมคณะ ได้เชิญคณะของ สนพท. ทานอาหารเช้า ณ สำนักงาน หนังสือพิมพ์ไฮฟอง หลังอาหารเช้าเวลา 90.00 น. ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง 2 สมาคม ณ. ห้องประชุมสำนักงานหนังสือพิมพ์ไฮฟอง มีการแนะนำทั้งผู้เหย้า และผู้เยือน มีการบรรยายสรุปถึงความเป็นมาของ น.ส.พ.ไฮฟอง ก่อนที่จะมีการแลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์ปัจจุบันของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ปัญหาต่างๆ ที่ต้องแก้ไข และในอนาคต จะก้าวไปอย่างไร


หลังรับประทานอาหารเที่ยง ที่ สมาคมหนังสือพิมพ์ไฮฟองเป็นเจ้าภาพ ได้พาคณะของ สนพท.เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญๆของนครไฮฟอง เช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 3 เขต ซึ่งมีการลงทุนทั้งของนายทุนต่างประเทศ และนักลงทุนในประเทศ โดยเขตที่ 1 มีการลงทุนเต็มพื้นที่แล้ว ส่วนเขตที่ 2 มีการลงทุนไปกว่าครึ่ง และเขตที่ 3 อยู่ระหว่างการก่อสร้างสิ่งสาธารณูประโยชน์


หลังจากนั้น จึงได้เดินทางไปดูแหล่งท่องเที่ยว และอนุสรณ์สถานที่สำคัญ ที่เรียกว่าท่าเรือ 15 เค ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใช้ในการลำเลียงอาวุธ ยุทธโธปกรณ์ และกำลังพล จากเมืองไฮฟอง ไปยังเวียดนามใต้ เพื่อสู้รบกับ จักรวรรดินิยม ฝรั่งเศส และ อเมริกา ซึ่งกำลังพลทุกคนที่ร่วมปฏิบัติการในสงครามกู้ชาติ รู้ดีว่าอาจไม่มีชีวิตรอดกลับมา เพราะหากถูกกำลังข้าศึกโจมตี จะต้องทำการระเบิดเรือเพื่อทำลายหลักฐาน หลังจากที่ เวียดนาม เป็นเอกราช จึงได้มีการสร้างอนุสรณ์สถานขึ้น เพื่อให้เป็นที่ระลึกถึงผู้พลีชีพ โดยมีนักท่องเที่ยว เข้ามาเคารพ และเยี่ยมชม โดยทางอนุสรณ์สถานแห่งนี้ มีเจ้าหน้าที่นำชมและบอกเล่าถึงความเป็นมา และสาเหตุที่ได้ชื่อว่า ท่าเรือ เค 15 เพราะ ท่าเรือแห่งนี้มี เสาคอนกรีตจำนวน 15 ต้น นั่นเอง


วันที่ 11 ก.ค. คณะของ สนพท. ได้เดินทางไปยังจังหวัดกว่างนิน โดยสมาคมหนังสือพิมพ์กว่างนิน และคณะผู้บริหารของหนังสือพิมพ์กว่างนิน ให้การต้อนรับ และนำชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ อันเลื่องชื่อ ซึ่งถูกขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก นั้นคืออ่าวฮาลองเบย์ ที่มีการเปรียบเทียบว่าเป็น”กุ้ยหลิน” แห่งเวียดนาม สมาคมหนังสือพิมพ์กว่างนิน ได้จัดเรือให้คณะ สนพท.ล่องอ่าวฮาลองเบย์ เพื่อให้มีความสะดวก สบาย ไม่ปะปนกับนักท่องเที่ยวอื่นๆ โดยไปลงเรือยังท่าเรือราชการ ซึ่งนอกจากลงเรือล่องในอ่าวเพื่อชมความสวยงามของทิวทัศน์แล้ว ยังพาไปชมถ้ำสวรรค์ ที่ประกอบด้วยถ้ำ ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติของ หินงอกหินย้อยที่งดงามยิ่ง


หลังจากทานอาหารเที่ยงแล้ว คณะ สนพท. ได้เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ จังหวัดกว่างนิน โดยมีเจ้าหน้าที่ มัคคุเทศก์ นำชม และอธิบายความเป็นมาของจังหวัด ทำให้ทราบว่า ในอดีตที่นี่ เป็นแหล่งถ่านหินที่ใหญ่มาก เป็นอุตสาหกรรมส่งออก แต่ วันนี้กว่างนิน ได้พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่ถ้าใครไม่ทราบถึงอดีต จะไม่เชื่อว่า ที่แห่งนี้เคยเต็มไปด้วย ฝุ่นสีดำ จากการทำอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหิน หลังจากนั้น สมาคมหนังสือพิมพ์กว่างนิน ได้เป็น เจ้าภาพ เลี้ยงรับรอง และแลกเปลี่ยน ในเรื่องวิชาชีพ ระหว่าง 2 สมาคม และ เรื่องของการท่องเที่ยว


วันที่ 12 ก.ค.คณะของ สนพท. ได้เดินทางมาถึง จังหวัดนิงบิ้งห์ โดยสมาคมหนังสือพิมพ์นิงบิ้งห์ และคณะผู้บริหารของหนังสือพิมพ์นิงบิ้งห์ เป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับ และนำท่องเที่ยว เพื่อชมความสวยงามของ ลำน้ำ ขุนเขา และถ้ำธาร ของสถานที่ท่องเที่ยวอันลือชื่อของจังหวัดแห่งนี้ นั่นคือ”ฮาลองบก” ซึ่งมีนักท่องเที่ยว ทั้งต่างประเทศ และในประเทศ เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก คณะของ สนพท. ได้ลงเรือท่องไปตาม แม่น้ำ ลำธาร ถ้ำลอด ภายในขุนเขาที่โอบล้อม ซึ่งสวยงามอย่างยิ่ง และในตอนเย็น สมาคมหนังสือพิมพ์นิงบิ้งห์ ได้จัดงานเลี้ยงอาหารพื้นเมือง คือ เนื้อแพะภูเขา หรือ เลียงผา ในภัตตาคารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนิงบิ้งห์ และมีการแลกเปลี่ยน ในด้านวิชาชีพ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระหว่าง 2 สมาคม


วันที่ 13 ก.ค. คณะของ สนพท.ได้เดินทางมาถึงจังหวัดห่านาม โดยสมาคมหนังสือพิมพ์จังหวัดห่านาม และหนังสือพิมพ์ห่านาม เป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับ โดยนายกสมาคมฯ บรรณาธิการ และเจ้าหน้าที่ของสมาคม ได้นำไปกราบไหว้พระที่วัดตำจุ๊ก ซึ่งเป็นศาสนสถาน ที่มีการก่อสร้างที่อลังการ เพื่อเป็นที่ศาสนาพุทธ หรือสงฆ์โลก โดยอยู่ในพื้นที่ประมาณ 3,300 เอเคอร์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,000 ล้านเหรียญ ยูเอส ภายในอาคาร มีพระพุทธรูปและเจ้าแม่กวนอิม ให้นักท่องเที่ยวได้เคารพสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย หลังจากที่ คณะของ สนพท. ได้ดื่มด่ำกับการไหว้พระเพื่อเป็นมงคลของชีวิตแล้ว สมาคมหนังสือพิมพ์ และหนังสือพิมพ์ห่านาม ได้เป็นเจ้าภาพได้เลี้ยงอาหารเที่ยง เพื่อเป็นการต้อนรับ พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนในเรื่องวิชาชีพ และอื่นๆ ก่อนที่คณะ สนพท. จะเดินทางต่อไปยัง นครฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม


คณะ สนพท. เดินทางถึง “ฮานอย” เมื่อ เวลา 14.30 น.ของวันที่ 13 ก.ค.หลังจากที่เข้าพักที่โรงแรมซึ่งเจ้าภาพจัดไว้ให้ คณะของเรา ซึ่งมีตัวแทนจาก สมาคมหนังสือพิมพ์ฮานอย และตัวแทนจากหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจนครฮานอย นำคณะของ สนพท.ไปย่านการค้าในตัวเมือง ซึ่งเป็นย่านการค้าที่นักท่องเที่ยวใช้เป็นที่ “ช็อปปิ้ง” สร้างความเพลิดเพลินให้กับคณะของ สนพท.เป็นอย่างยิ่ง


และ เวลา 18.30 น.วันเดียวกัน คณะ สนพท. ได้เดินทางไปยังภัตตาคารแซน ซึ่งเป็นภัตตาคารที่ขึ้นชื่อของนครฮานอย ซึ่งที่นั้น นายเหงืยน มิน ดึ๊ก อุปนายกสมาคมหนังสือพิมพ์นครฮานอน และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจฮานอย นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ไฮฟอง อดีตนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ห่านาม ที่ปรึกษานายกสมาคมหนังสือพิมพ์ห่านาม อุปนายก รองบรรณาธิการ และเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯและหนังสือพิมพ์นครฮานอย ได้ให้เลี้ยงต้อนรับ และมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องวิชาชีพ และเศรษฐกิจการลงทุน โดยนายเหงียน มิน ดึ๊ก อุปนายกสมาคมหนังสือพิมพ์นครฮานอย และ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจฮานอย เน้นในเรื่องของ เศรษฐกิจ การลงทุน โดยต้องการให้ สนพท. เป็นตัวเชื่อมของ ผู้ที่สนใจลงทุนในประเทศเวียดนาม ได้เดินทางมาลงทุนในเวียดนามให้มากขึ้น


และในวันที่ 14 ก.ค.เจ้าภาพ คือสมาคมหนังสือพิมพ์ฮานอย และหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจฮานอย ได้นำคณะของ สนพท.เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ประธานโฮจิมินห์ และเคารพสุสานประธานโฮจิมินห์ ผู้รวมแผ่นดินเวียดนาม จากประเทศเวียดนามเหนือ เวียดนามใต้ ให้เป็นหนึ่งเดียว คือประเทศเวียดนามในปัจจุบัน โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่ มัคคุเทกศ์ 2 คน นำชม และบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ ในประวัติการต่อสู่กับ จักรวรรดินิยม ฝรั่งเศส และ อเมริกา หลังจากนั้นได้นำคณะไปยัง ห้างล็อตเต้ ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าสัญชาติเกาหลีใต้ ที่มีความสูง 81 ชั้น โดยคณะของ สนพท. ได้ไปพักผ่อน ดื่มกาแฟยังชั้นที่ 65 ซึ่งเป็นจุดชมวิว ที่สมารถชมทัศนียภาพของนครฮานอยอย่างทั่วถึง


ต่อมา เวลา 12.00 น. วันเดียวกัน ทางเจ้าภาพ ได้เชิญคณะ สนพท.รับทานอาหารเที่ยง ซึ่งเป็นการเลี้ยงส่ง ที่ภัตตาคารริมน้ำ ที่ขึ้นชื่อของนครฮานอย หลังจากนั้น คณะของเจ้าภาพ โดยนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ไฮฟอง ได้นำคณะเดินทางมาส่งคณะของ สนพท.ถึงสนามบินนครฮานอย ต่อจากนั้น คณะของ สนพท. ได้เดินทางโดยเครื่องบินของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของเวียดนาม เมื่อเวลาประมาณ 16.00.น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อ 18.00 น. โดยสวัสดิภาพ


อนึ่ง ในการเดินทางไปเยือน เวียดนาม ครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ เจ้าภาพ ได้จัดให้ คณะของ สนพท.ได้พบปะกับ สมาคมหนังสือพิมพ์มากถึง 5 สมาคม โดยสมาคมทุกสมาคม ได้ทำหน้าที่เป็น เจ้าภาพ ในการต้อนรับ และแลกเปลี่ยนทั้งในด้าน วิชาชีพ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การลงทุน และมีการมอบของที่ระลึกระหว่างสมาคมอีกด้วย โดยสมาคมทั้ง 5 สมาคมของเวียดนามจะเดินทางมาเยือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( อิสาน ) ของประเทศไทย ในราวๆต้นเดือน พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts