ปทุมธานี“ธัญญารักษ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 21 รวมพลังวิ่งต้านภัยยาเสพติด” (ชมคลิป)

ปทุมธานี“ธัญญารักษ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 21 รวมพลังวิ่งต้านภัยยาเสพติด”

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=95S44DaDsgY[/embedyt]

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 05.00 น. ที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) จัดวิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 21 สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) รายได้สมทบทุนจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ผู้ป่วย

ด้านนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากข้อมูลการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 พบผู้ป่วยทั้งหมด 3,803 คน เป็นเพศชาย 3,256 คน คิดเป็นร้อยละ 85.62 และเพศหญิง 547 คน คิดเป็นร้อยละ 14.38 กลุ่มผู้ป่วยที่มากที่สุดอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.09 รองลงมาได้แก่ช่วงอายุระหว่าง 25-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.20 และช่วงอายุระหว่าง 30–34 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.62 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง

ประเภทของยาเสพติดที่ใช้มากที่สุดคือยาบ้า สุรา และยาไอซ์ ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน กรมการแพทย์โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี มีภารกิจหลักในด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสุขภาพ และมุ่งหวังให้ผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตลอดจนฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้สามารถกลับสู่สังคมได้อย่างปกติ

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) จึงได้จัดโครงการวิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิมาราธอนขึ้น เพื่อนำรายได้สมทบทุนจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ผู้ป่วย ส่วนด้านนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการวิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิมาราธอน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี

ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ภายใต้โครงการวิ่งการกุศล “ธัญญารักษ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 21 รวมพลังวิ่งต้านภัยยาเสพติด” มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้สมทบทุนจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น รวมถึงจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมการฝึกอาชีพสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดระยะฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณหอพระของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของข้าราชการและประชาชนทั่วไป โดยมีการแบ่งประเภทการวิ่งเป็น ประเภท เดิน-วิ่ง 5 กม. และประเภทมินิมาราธอน 10.5 กม. นักวิ่งทุกท่านที่วิ่งเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก ซึ่งในปีนี้มีนักวิ่งร่วมถึงประชาชนทั่วไปให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 3,500 คน ทั้งนี้หากประสบปัญหาเรื่องยาและสารเสพติดสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pmnidat.go.th

 

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

Related posts