“พิธีเปิดตัวโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ สวนวชิรเบญจทัศ

“พิธีเปิดตัวโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ สวนวชิรเบญจทัศ

476365_338x450
วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๑๕ น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมป่าไม้ ได้จัดพิธีเปิดตัวโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดพิธี มีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวรายงาน ร่วมด้วยผู้บริหาร ทส. และมีผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ กระรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กทม.
476364_396x450
โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วประเทศและทุกภาคส่วน ได้ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละ ๑ ต้น ในที่ดินของตนเอง หรือพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ที่สาธารณะ ศาสนสถาน โดยมีเป้าหมายการปลูกต้นไม้ จำนวน ๑๐ ล้านต้น รวมถึงการปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่หน่วยงานในสังกัด ทส. พิจารณาคัดเลือกไว้ แล้วลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ พร้อมทั้งบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง
476368_417x450
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมมือร่วมใจกันลดภาวะโลกร้อน ลดภาวะมลพิษทางอากาศ ด้วยการปลูกต้นไม้ เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป็นการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย
ในการนี้ ปกท.ทส. ได้ร่วมกับผู้บริหาร ทส. ส่วนราชการต่าง ๆ และศิลปินดาราปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ และแจกจ่ายต้นกล้าแห่งความจงรักภักดีให้กับประชาชน ณ บริเวณจุดแจกจ่ายกล้าไม้ พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการอีกด้วย
476367_600x450476366_600x450 476369_600x450 476370_600x450 476371_600x450 476372_600x450

Related posts