ปทุมธานี- จัดทริปล่องเรือท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามวิถีชุมชนสายน้ำเจ้าพระยา (ชมคลิป)

ปทุมธานี- จัดทริปล่องเรือท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามวิถีชุมชนสายน้ำเจ้าพระยา

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=RDChLHPXIRo[/embedyt]

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่ อาคารแพขาว อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี แถลงข่าวโครงการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน สายน้ำเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี – นนทบุรี พร้อมด้วย นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมแถลงข่าว จัดทริปล่องเรือท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามวิถีชุมชนสายน้ำเจ้าพระยา ๑๓ แห่ง ปทุมธานี – นนทบุรี โดยมี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่ดีด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดที่มีวิถีชีวิตริมน้ำใกล้เคียงกัน

ทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี และกลุ่มชาติพันธุ์ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับสายน้ำอย่างแยกไม่ออก เห็นได้จากการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ใกล้แม่น้ำ หรือแหล่งน้ำต่างๆ อันก่อให้เกิดการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิดชีวิต วิถีความเชื่อ การประกอบสัมมาอาชีพที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทของสังคม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนสายน้ำเจ้าพระยา ๑๓ แห่ง จะเป็นกิจกรรมที่ร่วมย้อนไปสู่ความงดงามแห่งรากเหง้าของชาวไทยที่ผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกับสายน้ำ โดยสะท้อนภาพผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสื่อถึง “เสน่ห์วัฒนธรรม ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา” การประกอบอาชีพ ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำอันยิ่งใหญ่ของชาติไทย เพราะสายน้ำคือ “สายเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงหลอมรวมเรื่องราวการอยู่ร่วมกันของผู้คนหลากหลาย ซึ่งมากมายด้วยคุณค่า” สำหรับวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ นั้นเราได้รับสนองพระราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 จากโครงการ สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์จึงนำมาเป็นต้นแบบ

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หรือ สถานที่สำคัญของชุมชนในเชิงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ โบราณคดี แหล่งเรียนรู้ของชุมชน ฯลฯ ในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี ให้ได้รับความนิยม และเป็นที่สนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ได้มาท่องเที่ยว เยี่ยมชม ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทความเป็นอัตลักษณ์ วัฒนธรรมของชุมชน ควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน และเกิดการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือ (ทางน้ำ) ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นในจังหวัดกลุ่มภาคกลางปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง ในอนาคตได้ ด้านนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม จังหวัดนนทบุรีได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย

เพราะจังหวัดนนทบุรี เป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรมสายน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นดินแดนหลากหลายชาติพันธุ์ ซึ่งมีมนต์เสน่ห์ที่น่าสนใจมากมาย ทั้งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน งานหัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผา และจุดเด่นนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวภายในวันเดียว สามารถเยี่ยมชมสถานที่น่าสนใจได้อย่างหลากหลาย ดังจะเห็นได้จากทุกหน่วยงาน ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเรือที่สำคัญ เช่น เกาะเกร็ด ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ มีทั้งการนั่งเรือชมตลาดน้ำ ชมวิถีชีวิตชาวมอญ ชมบรรยากาศธรรมชาติและนักท่องเที่ยวสามารถเลือกชิม เลือกช็อปอาหาร ทั้งของคาวและของหวานอร่อยๆ มากมายที่ชาวเกาะเกร็ดนำมาจัดจำหน่าย

รวมถึงการท่องเที่ยวทำบุญตามวัดต่างๆ จากความหลากหลายของเกาะเกร็ด ทำให้เกาะเกร็ดเป็นสถานที่ท่องเทียวที่ได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้ ด้านนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตามวิถีชุมชนสายน้ำเจ้าพระยา ปทุมธานี-นนทบุรี ๑๓ แห่ง เป็นการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น โดยการใช้เรือนำนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมจุดท่องเที่ยวที่สำคัญตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จากจังหวัดปทุมธานีไปถึงจังหวัดนนทบุรี นับเป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านวิถีวัฒนธรรม ให้นักท่องเที่ยวสนใจในประเพณี วิถีชีวิต แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ การนำชมสถานที่ต่างๆ เป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนสถาน วิถีชีวิต

และธรรมชาตินิเวศน์ แหล่งเรียนรู้ชุมชน แหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยววิถีชีวิตริมน้ำ ที่มีความโดดเด่น เป็นอัตลักษณ์ ที่สะท้อนออกมาเป็น “เสน่ห์วัฒนธรรม ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา” มีศักยภาพที่จะส่งเสริมให้เกิดเป็นแหล่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้มาท่องเที่ยว เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยสถานที่ ๑๓ แห่งตามโครงการฯ ในส่วนของจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย กลุ่มอาคารประวัติศาสตร์เมืองปทุมธานี อาคารที่ทำการศาลหลังเก่า อาคารศุขศาลา หอนิทรรศน์ปทุมธานี อาคารแพขาว วัดมะขาม วัดศาลเจ้า วัดบางหลวง วัดชินวรารามวรวิหาร วัดเจตวงศ์ โดยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ วัดกู้ วัดปรมัยยิกาวาส วัดไผ่ล้อม วัดเสาธงทอง และ แหล่งเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาบ้านป้าตุ่ม ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตามวิถีชุมชนสายน้ำเจ้าพระยา ๑๓ แห่ง สามารถลงทะเบียนได้ที่เพจท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนสายน้ำเจ้าพระยา หรือ http://www.pathumthanitourist.com/th/

 

ภาพ/ประภาพรรณ ขาวขำ
ข่าว/ขวัญชัย วาจาพารวย
รายงาน

Related posts