ดย.จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๒

ดย.จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๒ สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ พิจารณาเสนอชื่อเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ส.ย.ช. เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

 

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. กรมกิจการเด็กและเยาวชน(ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พ.ม.) จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๒ สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ชั้น ๒ อาคารดรุณวิถี ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โดยมี อาจารย์เกษม จันทร์น้อย เป็นประธานการประชุมฯ นางจิตรมณี ศรีประเสริฐ รองประธานฯ และคณะกรรมการฯ

อาทิ ดร.เจริญศรี ท่วมสุข อาจารย์อัจฉรา นววงศ์ อาจารย์สายลม วงศาสุลักษณ์ นายเอราวัณ ทับพลี พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อดำเนินการสรรหา พิจารณาเสนอชื่อเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ส.ย.ช. ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ปีนี้เป็นปีที่ ๓๔

 

เจนกิจ นัดไธสง สวทท.68 รายงาน

Related posts