เจ้าคณะภาค 7 เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสตูล (ชมคลิป)

เจ้าคณะภาค 7 เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสตูล

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=1bCGPWDVlEw[/embedyt]

พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสตูล ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลนิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับ โดยมีพระมหาคลี จารุวํโส เจ้าคณะจังหวัดสตูล รายงานข้อมูลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบเข้าร่วมโครงการจำนวน 4 หมู่บ้านประกอบด้วย บ้านผัง 8 ผัง 11 ผัง 12 และผัง 46 หมู่ที่ 4 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล


พระมหาคลี จารุวํโส เจ้าคณะจังหวัดสตูล กล่าวว่า โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์หรือหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาปี 2562 ทางคณะสงฆ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูล ได้คัดเลือกหมู่ที่ 4 ตำบลนิคมพัฒนา อ.มะนัง คือบ้านผัง 8 ผัง 11 ผัง 12 และผัง 46 เข้าเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งตำบลนิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 จำนวน 39,170 คน คิดเป็นร้อยละ 53 ของผู้นับถือศาสนาพุทธในจังหวัด

โดยคณะสงฆ์ได้ร่วมกับส่วนราชการและพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆเช่น สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ การฝึกอาชีพในวัด และการสืบสานวัฒนธรรม เช่นการแสดงรำมโนราห์แก่เด็กและเยาวชน ฯลฯ เพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกันโดยสันติสุข มีศีล มีสุข มีความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ทำให้เกิดสันติสุขของหมู่บ้าน


เจ้าคณะจังหวัดสตูล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากได้เน้นให้สมาชิกในชุมชนในหมู่บ้านเป็นผู้มีศีล 5 เป็นปกติ มีความรักความสามัคคีในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านแล้ว ทางคณะสงฆ์และทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องยังได้เตรียมขับเคลื่อนหรือต่อยอดไปยังหมู่บ้านและชุมชนอื่นๆ ซึ่งปีที่ผ่านมาเราใช้หมู่ที่ 3 ต.นิคมพัฒนาเป็นหมู่บ้านต้นแบบ ปีนี้ใช้หมู่ที่ 4 เป็นต้นแบบ และจะใช้หมู่บ้านต้นแบบเหล่านี้เป็นแบบอย่างในการที่จะส่งเสริมหมู่บ้านอื่นๆเป็นแนวทางเพื่อดำเนินการหมู่บ้านศีล 5 ต่อไป


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวปรจำจังหวัดสตูล

Related posts