“ผู้ตรวจแรงงาน” ขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ดันธุรกิจอาหารไทยเติบโตในไต้หวัน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของ สนร.ไทเป พบปะนายจ้างและตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการผลิตล้อรถยนต์ พร้อมพบปะประธานชมรมเชฟไทย ในไต้หวันส่งเสริมศักยภาพมาตรฝีมือแรงงานไทยในไต้หวัน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก

 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ได้ตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 และประชุมร่วมกับนางลัพธวรรณ วอลช์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนายทศพล สุมานนท์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมเยี่ยมเยียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) (ไทเป)


จากนั้นในช่วงบ่ายได้เข้าพบนายจ้างและเยี่ยมเยียนแรงงาน ณ บริษัท Homewell Technology Corp. ในเขตเถาหยวน ซึ่งประกอบกิจการผลิตล้อแม็กซ์รถยนต์ในแบรนด์ Arden Club โดยมีทุนจดทะเบียน 150 ล้านเหรียญไต้หวัน ปัจจุบันมีพนักงานท้องถิ่น 150 คน เป็นแรงงานไทย 51 คน โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ และสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทยด้วย

ต่อมา นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ได้เข้าพบนายจักริน สุดใสดี ประธานชมรมเชฟไทยในไต้หวัน และทีมงาน ณ ร้านอาหารไทยพัทยา ณ นครนิวไทเป โดย ชมรมเชฟไทยในไต้หวันเริ่มต้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ทดสอบอาหารไทยตามโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในไต้หวัน สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ซึ่งจัดโดยสำนักงานแรงงานไทย ไทเป ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกขึ้น

สำนักงานแรงงานไทย ไทเป เล็งเห็นถึงความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันของกลุ่มผู้ทดสอบอาหารไทย ซึ่งเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในไต้หวัน อีกทั้งต้องการยกระดับฝีมือพ่อครัว/แม่ครัวชาวไทยให้เป็นผู้ประกอบอาหารไทยที่ถูกต้อง มีจรรยาบรรณ และได้มาตรฐานสากล จึงได้สนับสนุนให้มีการก่อตั้งชมรม “เชฟไทยในไต้หวัน” ขึ้นมา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะฝีมือด้านปรุงอาหารไทยซึ่งเป็นต้นตำรับให้เป็นที่รู้จักในไต้หวันมากขึ้น ปัจจุบันชมรมเชฟไทยในไต้หวันมีจำนวนสมาชิกกว่า 40 คน

ทั้งนี้ นายจักริณ สุดใสดี เป็นผู้ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทยและติดอันดับ 1 ใน 5 ของเชฟที่มีชื่อเสียงที่สุดของเอเชีย เป็นประธานชมรม โอกาสนี้ ได้กล่าวถึงการดำเนินโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก รวมถึงการพัฒนาฝีมือและทดสอบมาตรฐานในสาขาการประกอบอาหารไทย พร้อมกันนี้ได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคที่ทางชมรมประสบพบเจอด้วย

Related posts