เกษตรจังหวัดนครสวรรค์จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

เกษตรจังหวัดนครสวรรค์จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30น. นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ จัดงาน​โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ วัดทองคำอิง ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบบัตรดินดีแก่เกษตรกรและปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ณ บริเวณลานวัดทองคำอิง และนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ร่วมเป็นเกียรติในงาน


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่นการวิเคราะห์ดิน น้ำ การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์

รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย โดยภายในงานมีการเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกข้าว คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกพืช คลินิกกฎหมาย และคลินิกอื่นๆ ประกอบด้วย นิทรรศการส่งเสริมการเกษตร นิทรรศการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การฝึกอาชีพ การจำหน่ายสินค้าคุณภาพ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 300 คน


​การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน และส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครสวรรค์เป็นอย่างดี

กณต ทาทิพย์ รายงาน

Related posts