ปทุมธานี จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ชมคลิป)

ปทุมธานี จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=VPIIezKA6PM[/embedyt]

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระคศรีนครินทร์
ได้รับเกียรติจาก รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี ประธานกล่าวเปิดงาน และ ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการกล่าวรายงาน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจาก9 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชน และผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 250 คน โดยภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์


วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งในกลุ่มสาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ/นวัตกรรมการจัดการ สาขาการศึกษา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ:สังคม สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่สาธารณะ ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ด้านวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

การประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.กิตติคุณ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ บรรยายพิเศษหัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ XI’ AN UNIVERSITY สาธารณรัฐประชาชนจีน


ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts