รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมเสวนาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ําแม่สกึ๋น 2 และอ่างเก็บน้ำห้วยเป้า อําเภอสอง จังหวัดแพร่ (ชมคลิป)

รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมเสวนาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่สกึ๋น 2 และอ่างเก็บน้ําห้วยเป้า อําเภอสอง จังหวัดแพร่

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=vuYayA3B-tg[/embedyt]

 

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำยมตอนบน ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ก็คือ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สกึ๋น 2 และอ่างเก็บน้ำห้วยเป้า ในจังหวัดแพร่ ในส่วนของพื้นที่ตอนล่าง ได้ดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำน้ำยม เพื่อกักน้ำในลำน้ำยมไว้ใช้ในช่วงฤดู รวมถึงการขยายผลบางระกำโมเดล สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องกระจายไปทั้งลุ่มน้ำ

นายทองเปลว อธิบายเพิ่มเติมว่า 2 โครงการที่กำลังศึกษาในจังหวัดแพร่นั้นมีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม และฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำยม ในปี 2559 กรมชลประทานดำเนินการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการแหล่งน้ำขนาดเล็ก ที่เป็นความต้องการของประชาชนที่ต้องการอ่างเก็บน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก
ด้านนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้ลงพื้นที่ตำบลสะเอียบ ร่วมเสวนาในประเด็นเรื่อง “พัฒนาการความสัมพันธ์ของกรมชลประทาน กับคนสะเอียบ” โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ําแม่สกึ๋น 2 และอ่างเก็บน้ําห้วยเป้า อําเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมี นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารโครงการ 3) นายธวัช ชัยประสพ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานแพร่ นายไพโรจน์ วงศ์สูง ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ยม นายสมมิ่ง เหมืองร้อง สารวัตรกํานันตําบลสะเอียบ นายแต๋ง อินทา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะเอียบ นายอํานวย สะเอียบคง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตําบลสะเอียบ นายอุดม ศรีคำภา อดีประธานสภาอบต.สะเอียบ เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย

โดยในการเสวนาครั้งนี้ เป็นการพูดคุยและรับฟังความเห็นระหว่างชาวบ้านในพื้นที่และกรมชลประทาน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำร่วมกัน โดยชาวตําบลสะเอียบมีความต้องการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งควรดําเนินการตามลุ่มน้ำสาขา จึงเสนอให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำจํานวน 4 โครงการ คือ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง อ่างเก็บน้ำห้วยเป้า อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เต้นตอนบน และอ่างเก็บน้ำแม่สกึ๋น 2 ซึ่งเป็นที่มาของการจ้างศึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่สกึ๋น 2 และโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยเป้า โดยทั้ง 2 อ่าง อยู่ในพื้นที่ ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร่ และเป็นโครงการที่ราษฎร เป็นผู้จัดลําดับความสําคัญมา โดยมีระยะเวลาดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 300 วัน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 และจะสิ้นสุดในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ คือ เป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค-บริโภคของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมักจะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง อีกด้วย


โดยสำหรับอ่างเก็บน้ำแม่สกึ๋น 2 จะมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 บ้านดอนแก้ว ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมแบ่งส่วน ความจุเก็บกัก 19.67 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่รับน้ำฝน 104.39 ตร.กม. และมีพื้นที่ชลประทานได้ 7,500 ไร่ ทั้งนี้ในบริเวณดังกล่าว ทั้งอ่างเก็บน้ำห้วยเป้า อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง และอ่างเก็บน้ำแม่เต้นตอนบน คาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างอยู่ที่ 23.95 ล้าน ลบ.ม./ปี
ในขณะที่อ่างเก็บน้ำห้วยเป้าจะมีตำแหน่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 บ้านนาหลวง ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความจุเก็บกัก 2.35 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่รับน้ำฝน 11.3 ตร.กม. และมีพื้นที่ชลประทานได้ 2,280 ไร่ ทั้งนี้ในบริเวณดังกล่าวมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.89 ล้าน ลบ.

ปฎิญญา เรือนงาม รายงาน

Related posts