แต่งชนเผ่า ยิ้มรับวุฒิบัตร จบแล้วปริญญาชีวิตบัณฑิตสูงวัย สูงคุณค่า รุ่นแรกโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.แม่โถ (ชมคลิป)

ข่าวแม่สะเรียง วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
แต่งชนเผ่า ยิ้มรับวุฒิบัตร จบแล้วปริญญาชีวิตบัณฑิตสูงวัย สูงคุณค่า รุ่นแรกโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.แม่โถ

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=rBHzZdTf38M[/embedyt]

ณ อาคารโบสถ์บ้านแม่โถกลาง ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ว่าที่ร้อยตรีวิทยา โปทาศรี ปลัดอำเภอแม่ลาน้อย ได้เดินทางเป็นประธานในการ มอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 โดย นายธีราภัค โชคภักธิรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ ได้นำนักเรียนผู้สูงอายุที่จบการศึกษารุ่นแรก จำนวน 43 คน พร้อมใจกันแต่งชุดประจำชนเผ่า สีสันสวยงาม สร้างความเป็นเอกลักษณ์ตามวิถีชีวิตพื้นบ้าน มารับวุฒิบัตรจบการศึกษา ปริญญาชีวิต บัณฑิตสูงวัย อย่างภาคภูมิใจ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ และ ความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ

อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและ พัฒนาทักษะชีวิต การทำกิจกรรมร่วมกับสังคมและชุมชน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ มีโอกาสแสดงศักยภาพ ความรู้และประสบการณ์ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชนสูงวัยอย่างมีพลัง “สูงวัย สูงคุณค่า” อันเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เสริมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และ สามารถปรับตัวอยู่ในชุมชน ครอบครัว และ สังคมอย่างมีความสุข


สำหรับโรงเรียน ผู้สูงอายุ อบต.แม่โถ เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ทำการสอนทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบวุฒิบัตร กลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุได้ร่วมกันแสดงรำดาบ และ แสดงการอึทา ให้กับแขกผู้มีเกียติ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี ในครั้งนี้ด้วย พร้อมกันนี้ ได้มีการลงนามทำ MOU ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่มีเจตจำนงที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ในการขับเคลื่อน การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้าโอทอป สินค้าท้องถิ่น พืชสมุนไพรของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลแม่โถ

ถาวร เบ็ญจรงค์ ทีมข่าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts