“มาแต่ตรัง…” เทศกาลท่องเที่ยวสร้างสรรค์ Creative tourism festival

“มาแต่ตรัง…” เทศกาลท่องเที่ยวสร้างสรรค์ Creative tourism festival

ภายใต้ โครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน (Premium Tourism Andaman) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าอันดามัน

เมื่อเอ่ยถึง “ตรัง” สิ่งที่คนจะคิดถึงอย่างแรกๆ ต้องมีทะเลและหมูย่างเมืองตรัง แต่น้อยคนนักที่จะคิดถึงการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเมืองเก่าตรังมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน มีสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมจำนวนมากที่มีศักยภาพในการต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ หากแต่เมืองเก่ายังไม่ถูกสร้างการรับรู้และใช้โอกาสจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ดึงดูดให้คนแวะพัก เยี่ยมเยือน ใช้มรดกวัฒนธรรมนี้มาสร้างประโยชน์ให้กับเมืองได้ยิ่งขึ้น

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง จัดแถลงข่าวงาน “มาแต่ตรัง…” เทศกาลท่องเที่ยวสร้างสรรค์ Creative tourism festival กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน (Premium Tourism Andaman) เพื่อสร้างโอกาสและเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นย่านเมืองเก่าตรัง โดยการนำเสนอสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมของดีของจังหวัด ดึงกลุ่มคน ท้องถิ่น ผู้ประกอบการและชุมชน มาร่วมกันสร้างสรรค์ ทำให้เมืองเก่าตรังซึ่งนอกจากเป็นเมืองค้าขายที่ตอบสนองวิถีของคนในพื้นที่แล้ว ยังสามารถรองรับคนนอกพื้นที่ที่เข้ามาท่องเที่ยวทางทะเลในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ให้มาเรียนรู้มิติวัฒนธรรมของเมืองเก่าได้

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้ว่า “เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่เมืองเก่าตรัง โดยใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ ในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเมืองเก่าตรัง เป็นหมุดหมายสำคัญในการขับเคลื่อนย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในเครือข่ายย่านสร้างสรรค์ประเทศไทย (TCDN) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสร้างประสบการณ์ใหม่กับคนตรังและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ผ่านกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสอดคล้องกับเทรนด์การท่องเที่ยวของประเทศ

“เพราะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็น แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งานและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรม สมัยใหม่ ” นางสาวพันธิตรา สินพิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) กล่าวเสริม

ภายในงานแถลงข่าวมีการจัดเสวนาหัวข้อ “เมืองเก่าทับเที่ยง ย่านสร้างสรรค์” นำโดย คุณอรัญญา ทองโอ ตัวแทนกลุ่ม Backyard คุณวรพงศ์ เชาว์ชูเวชช ตัวแทนตรังชาตะ คุณจิรวัฒน์ วิระพรสวรรค์ ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการ YEC ผศ.ดร.สิงหนาท แสงสีหนาท ตัวแทนศูนย์มิตรเมืองในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความคาดหวังในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานมากมาย อาทิ คุณขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง คุณพันธิตรา สินพิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) คุณเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง คุณนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นต้น


กิจกรรมภายในงาน “มาแต่ตรัง…” เทศกาลท่องเที่ยวสร้างสรรค์ Creative tourism Festival จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00- 21.00 น. ณ คลองห้วยยาง ย่านเมืองเก่าทับเที่ยง มีกิจกรรมหลากหลายตลอดทั้ง 5 วัน ตัวอย่างกิจกรรมไฮไลต์ ได้แก่ การจัดแสดงแสงสีและเปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้เข้ามาทำกิจกรรมในพื้นที่คริสตจักรตรัง มูลนิธิกุศลสถานและริมคลองห้วยยาง นิทรรศการภาพถ่ายโรงหนังและศิลปะจัดวาง (Exhibition & art installation) ที่เพชรรามาและคลองห้วยยาง เปิดพื้นที่เรียนรู้ทดลองสร้างสรรค์ (Creative space) ณ ตรังชาตะ เปิดพื้นที่พักผ่อน ณ สวนหย่อมริมคลองห้วยยาง (Pocket park) ชมตลาดอาหารงานสร้างสรรค์และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (Creative market) ณ มูลนิธิกุศลสถาน มีกิจกรรมสาธิตอาหารแนวใหม่ และกิจกรรมพาชมย่านเมืองเก่า (Old town Tour)

เมืองเก่า “ทับเที่ยง”เป็นเมืองค้าขาย ศูนย์กลางย่านพาณิชยกรรมเก่าแก่ของเมือง ขยายตัวจากการขนส่งสินค้าจากท่าเรือกันตังกระจายสู่ภูมิภาค ซึ่งมีร่องรอยเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมแบบบ้านร้านค้า (Shophouse) และสถานที่สำคัญทางศาสนาที่สะท้อนความเป็นพหุวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ตรังได้ชื่อว่าเป็นเมืองอาหาร 9 มื้อ เพราะเมืองตอบสนองต่อวิถีชีวิตของกลุ่มคนที่หลากหลายผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ทั้งพ่อค้า ชาวสวนยางและคนทั่วไป ที่ใช้เวลาในเมืองแตกต่างกันตั้งแต่เช้าจรดเย็น ดังนั้น เมืองที่พร้อมรับวิถีชีวิตคนที่หลากหลายย่อมมีศักยภาพเป็นพื้นที่รองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักที่เข้ามาท่องเที่ยวทางทะเล หรือนักท่องเที่ยวเทศกาล ที่เข้ามายังกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

สำหรับงานในครั้งนี้ คาดว่าจะทำให้เกิดเครือข่ายกลุ่มนักสร้างสรรค์และและกลไกการทำงานร่วมกัน มีแผนที่ท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าตรัง เกิดเป็นพื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ของตรัง มีพื้นที่นั่งเล่นสร้างสรรค์กลางเมืองเก่าทับเที่ยง ได้บันทึกเรื่องราว รากเหง้าทางวัฒนธรรมของสินทรัพย์ในพื้นที่เมืองตรัง ธุรกิจในย่านเมืองเก่าได้รายได้เพิ่มขึ้นระหว่างเทศกาล เกิดการต่อยอดธุรกิจใหม่ และมีการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังในวงกว้าง ผู้สนใจสามารถมาร่วมงาน “มาแต่ตรัง…” เทศกาลท่องเที่ยวสร้างสรรค์ Creative tourism festival ผู้สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้ หรือติดต่อได้ที่ http://fb.com/TrangRenown

 

Related posts