UNAccc ประจำประเทศไทย ธิญาดา วรารัตร์ Thailand Soft Power From Local สู่ Global อย่างไรจึงยั่งยืน

UNAccc ประจำประเทศไทย ธิญาดา วรารัตร์ Thailand Soft Power From Local สู่ Global อย่างไรจึงยั่งยืน

กรรมการ UNAccc (แห่งสหประชาชาติ) ประจำประเทศไทยคุณ ธิญาดา วรารัตร์ นำเสนอ นิทรรศการสร้างเศรษฐกิจ สร้างสิ่งแวดล้อม สร้าง มูลค่าภูมิปัญญา Thailand Soft Power From Local สู่ Global อย่างไรจึงยั่งยืน พระพุทธศาสนาความยั่งยืนที่จรรโลงโลกและสร้างอาชีพ มามากกว่าสองพันห้าร้อยปี เนรมิต..ย้อนพุทธประวัติจากตำราสู่ตำรับ ฉบับ ไทยสัปปายะโภชนบำบัด จารจารึกสู่จานอาหารเป็นยาโภชนาเภสัชจาก..พืชพันธ์สมุนไพร..สู่กลิ่นไอของมรดกโลก UNESCO ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อารามโบราณ 250 ปี ที่มี พระอุโบสถกาญจนาภิเษก ครองราช50 พรรษา รัชกาลที 9

เมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา สถาบันส่งเสริมสุขภาพองค์รวมด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เวียงวังคลังนา ( Thailand Holistic )
โดย คุณ ธิญาดา วรารัตร์ ประธานสถาบันเวียง วัง คลัง นา และ กรรมการองค์กร UNAccc (แห่งสหประชาชาติ) ประจำประเทศไทย
และสมาชิก นักส่งเสริมสุขภาพองค์รวมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินักโภชนาบำบัดไทยสัปปายะ (วิชาชีพ) จัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมจาก
คัมภีร์อาหารเป็นยาในพุทธประวัติ เพื่อต้อนรับให้ความรู้นักท่องเที่ยวที่มาศึกษาดูงานจากทั่ว ประเทศโดยมี พลเอกประสูติ รัศมีแพทย์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและนายกสมาคมนายร้อยกำลังสำรอง (ประเทศไทย) และคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในการจัดงานครั้งนี้

เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ โภชนาบำบัด โดยมี ข้าวมธุปายาส ตำรับนางสุชาดา โภชนายาคู และอื่นๆ ซึ่งสนับสนุนพืชผักและสมุนไพรไทย ในการถวายระลึกถึงพระพุทธเจ้า ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ลานธรรม วัดอัมพุวราราม จังหวัดปทุมธานีโดยมีพระครูวิสุทธิกิตติคุณ (หลวงพ่อสมชาย กิตติสาโร) เจ้าอาวาส วัดอัมพุวราราม แสดงเทศนาธรรมในพุทธประวัติและนำคณะร่วมระลึกถึพระพุทธเจ้า บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ ย้อนรอยพุทธประวัติด้วยการถวายข้าวมธุปายาส

การจัดงานครั้งนี้ สร้างความตะหนักรู้ด้านภูมิปัญญามรดกโลก ต่างๆ ที่ประชาชนจะได้นำมาใช้ สร้างมูลค่าสินค้าและนวัตกรรมอาหารอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีกลไกลของรัฐสนับสนุน เช่น ด้าน Soft power โดยกระทรวงวัฒนธรรม GI โดยกระทรวงพาณิชย์ และที่สำคัญคือ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในอาชีพเฉพาะทางอาหารสุขภาพทางภูมิปัญญาไทยสัปปายะ เพื่อให้ช่องการส่งมอบสินค้าและบริการของไทย โดยใช้ Soft Power เป็นที่ยอมรับต่อตลาดโลกต่อไปอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสหประชาชาติ UNSDGs ซึ่งเน้นด้าน ความเท่าเทียม วัฒนธรรม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมอยู่คู่โลกไปอย่างยั่งยืน

กิจการเพื่อวิสาหกิจเวียงวังคลังนา มีด้านการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาสุขภาพองค์รวมไทยสัปปายะ โภชนาบำบัด วารีบำบัด สุคนธบำบัด หัตถบำบัด และ การดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร Advance โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพ จากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม และครอสความรู้ทั่วไปสำหรับภาคประชาชน เพื่อเป็นสาธารณะและการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลโดยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐานอาชีพสุขภาพโดยเฉพาะทาง โดยจัดทั้งครอสส่วนตัว
และจัดครอสสุขภาพให้ทุกองค์กรและหมู่คณะทั้งในและนอกสถานที่

สนใจติดต่อสอบถาม แอดไลน์ Line ID: @thailandholistic
www.thailandholistic.com
Hot-Line 081 6524100

Related posts