“สถาบันพระมหากษัตริย์ แกนหลักแห่งความมั่นคงของชาติ ศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งประเทศ”

“สถาบันพระมหากษัตริย์ แกนหลักแห่งความมั่นคงของชาติ ศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งประเทศ”

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับความมั่นคงของประเทศ” ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 28 ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้บรรยายฯ โดยมุ่งเน้นความสำคัญพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

พร้อมทั้งน้อมนำพระปณิธานในการทรงงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องของความ “รู้ รัก สามัคคี” และ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” มาเป็นหลักในการบริหารประเทศช่วยกันปรับปรุงแก้ไขปัญหาขององค์กร และสังคมร่วมใจกันพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไป


#กรมกิจการพลเรือนทหารบก
#หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบกรุ่นที่28(พสบ.ทบ28)
#สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts