BLUETECH CITY และ DOUBLE P LAND จับมือ มรภ. ราชนครินทร์ จับมือ จัดโครงการ STAR OF THE FUTURE เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

BLUETECH CITY และ DOUBLE P LAND จับมือ มรภ. ราชนครินทร์ จับมือ จัดโครงการ STAR OF THE FUTURE เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ที่มีความสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมไปถึงเพื่อผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในทิศทางที่ภาครัฐจะให้การส่งเสริม


วันนี้ ( 11 มี.ค. 65) ที่ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมงาน ในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การให้ทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ “STAR OF THE FUTURE โดยมี นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีในวันนี้


อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กล่าวว่าโครงการ “STAR OF THE FUTURE” เป็นการร่วมมือกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ นิคมอุตสาหกรรมบลูเทค ซิตี้ และ บริษัท ดับเบิลพี แลนด์ จำกัด โดยจะรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีทุนเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร 4 ปี พร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือน จำนวน 3,000 บาทต่อเดือน และเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ซึ่งในส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติ อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.00 และมีความสนใจในการทำงานในภาคธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมภายหลังสำเร็จการศึกษา


ด้านนางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมบลูเทค ซิตี้ กล่าวว่าโครงการ “STAR OF THE FUTURE” จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีความสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งบรรเทาภาระของผู้ปกครองและประชาชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับด้านการผลิตบุคลากรที่สำคัญ หมวดอุตสาหกรรมยานยนต์ และ นวัตกรรม เทคโนโลยี สมัยใหม่ ซึ่งโครงการนี้ จะส่งเสริมการฝึกฝนด้านปฏิบัติควบคู่ไปกับการเรียนภาคทฤษฎี ที่นักศึกษาจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด เนื่องจากมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติงานจริง ร่วมกับผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและประยุกต์นำความรู้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์หลังจากที่ ได้จบการศึกษาเข้าสู่แรงงานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งถือว่าเป็น กำลังสำคัญ ของ อุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการดังกล่าว จะทำให้ประเทศ โดยเฉพาะบุคลากรและประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับคุณประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการลงนามในครั้งนี้

 

Related posts