โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าลำพูน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนประจำปี 2564

โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าลำพูน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนประจำปี 2564

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=5IHv2ajBt0Y[/embedyt]

 

นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ได้จัดงานโครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าลำพูน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนประจำปี 2564
เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆ รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับรู้ถึงแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยวเมืองเก่าลำพูน โดยกำหนดเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน ๓ เส้นทางด้วยกัน ประกอบด้วย

๑.เส้นทางการท่องเที่ยงเชิงศรัทธา วิถีล้านนา
๒. เส้นทางการท่องเที่ยงเชิงอารยธรรมหริภุญชัย
๓ .เส้นทางการท่องเที่ยว ช๊อป ชิม แช๊ะ สไตส์ล้านนา
ซึ่งแต่ละเส้นทางท่องเที่ยวจะประกอบไปด้วย ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านของที่ระลึก และสินค้าพื้นเมืองลำพูน ร่วมถึงแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่าทาง ศาสนา ประวัติศาสตร์ที่มีอายุมากว่า ๑,๔๐๐ ปี
เช่น วัดจามเทวี , กู่ช้าง กู่ม้า , วัดมหาวัน , วัดพระธาตุหริภุญชัย ,วัดสันป่ายางหลวง

และยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองเก่าทางวัฒนธรรม
กิจกรรมทำกรวยดอกไม้ + เทียนไข
กิจกรรมทำโคมล้านนา ตุงค่าคิง
กิจกรรมปั้นพระรอด
ซึ่งแต่ละเส้นทางท่องเที่ยวจะทำให้นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวเมืองเก่าลำพูนจะได้รับความรู้และประสบการณ์แล้วเกิดความประทับใจ… ในกิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองเก่าลำพูน ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
โดยสามารถ Scan QR Code ..ใต้ภาพ…. และท่านจะได้เข้าไปท่องเที่ยวเมืองเก่าลำพูน……….

โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน

Related posts