#ปปส.ภาค 5 เยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจ พื้นที่ภาคเหนือตอนบน บูรณาการสกัดกั้นยาเสพติด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ดำเนินการเยี่ยมด่านและจุดตรวจยาเสพติด ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2565 พื้นทีภาคเหนือตอนบน เพื่อประสานแนวทางและบูรณาการการสกัดกั้นยาเสพติด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้า ปปส.ภ.5 นำโดย นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 5 ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พื้นที่ จำนวน 4 จังหวัด 8 ด่านตรวจ/จุดตรวจ ประกอบด้วย

๑.ด่านตรวจแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
๒.ด่านตรวจปูแกง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
๓.ด่านตรวจแก่งปันเต๊า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
๔.ด่านตรวจผาหงษ์ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
๕.ด่านตรวจกิ่วสไต อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
๖.ด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
๗.ด่านตรวจถ้ำปลา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
๘.ด่านตรวจนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง


โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) บูรณาการกำลังปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังป้องปรามการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนใน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ การเยี่ยมด่านในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบสถานการณ์ ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ โดยได้มอบสิ่งของ น้ำดื่ม และชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่

Related posts