#รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Northern Long Stay Fair 2021 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบระยะยาว Long Stay

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Northern Long Stay Fair 2021 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบระยะยาว Long Stay ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2564

โดยมีนางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ในนามของ ผู้ดําเนินโครงการ กล่าวรายงาน พร้อมท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดลําพูน ลําปาง และผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทน กงศุลต่างประเทศประจําจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนและแขก ผู้มีเกียรติ ร่วมงานมากมาย

กิจกรรม Northern Long Stay Fair 2021 กิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยวแบบระยะยาว Long Stay ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1ในวันนี้.

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน มี ศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวทั้งทางด้านวัฒนธรรม, แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เป็น ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม การศึกษา รวมถึงอัธยาศัยของคนใน

พื้นที่ ถือว่าเป็นจุดแข็งของกลุ่มจังหวัดฯและมีนักท่องเที่ยวแบบ Long Stay โดยเฉพาะชาวต่างประเทศที่เกษียณอายุมากกว่า50,000 คน นอกจากนั้นยังมี กลุ่มผู้สูงอายุจากประเทศสหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ อังกฤษ ออสเตรเลียเยอรมัน แคนนาดา และเนเธอร์แลนด์ สนใจมาพํานักในจังหวัดเชียงใหม่และ ใกล้เคียง โดยรายได้ของชาวต่างประเทศต่อเดือนที่มาพํานักในจังหวัดเชียงใหม่จะ อยู่ในช่วง 75,000- 100,000 บาทต่อคนต่อเดือน ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มชาว ต่างประเทศทั้งชาวญี่ปุ่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักและชาวตะวันตกมีความสนใจที่ จะมาพํานักระยะยาวในเชียงใหม่สูงซึ่งมีส่วนสําคัญที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการ ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ การดําเนินโครงการ Long stay อย่างต่อเนื่องจะช่วย เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้สามารถเข้าใจตลาดการท่องเที่ยวแบบ Long stay มากยิ่งขึ้น จึงจัดกิจกรรม Northern Long Stay Fair 2021 ระหว่าง วันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2564

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวLong Stay ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 2.เพื่อส่งเสริมพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม นักท่องเที่ยวพํานักระยะยาว กลุ่มเป้าหมายใหม่ ในทางประเทศกลุ่มตะวันตก (สหรัฐ และยุโรป) และจีนและเชื่อมโยงข้อมูลทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและ ภาคเอกชนที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

3. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวความพร้อมและความเหมาะสมแบบพํานัก ระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบพํานักระยะยาว กลุ่มเป้าหมายใหม่ ในทางประเทศกลุ่มตะวันตก (สหรัฐ และยุโรป) และจีน

ธนิศา รายงาน

Related posts