#ข่าวสังคม 4 ก.พ.64. ชาวบ้านถิ่นล้านนา. สินในน้ำ

ข่าวสังคมประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  สินในน้ำ  เข้าเวรรายงาน ………….ผมมีข้อ มูลมาฝากในเรื่องของสิทธิ์ที่ประชาชนคนไทยทุกคนควรรู้ และควรได้รับสิทธิ์นั้น คือใครก็ตามที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่เสียชีวิต จะได้เงินจากกระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ คนละ 3,000 บาท ได้ทุกคนที่เป็นคนไทย ให้ทายาทนำใบมรณะบัตรทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับ และ ผู้ตาย ไปที่ว่าการอำเภอภายใน 3-6 เดือน ส่วนมากยังไม่ค่อยมีใครรู้หรือ ไม่มีข่าวของข้อมูล …………...ซึ่งการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีนั้น ผู้สูงอายุที่ตายต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. ต้องอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป , 2. สัญชาติไทย , 3. ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ผู้อำนวยการเขต หรือนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือประธานชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง …. ……….การยื่นคำขอเพื่อขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีรายนั้น ยืนคำขอในท้องที่ ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลำเนาในขณะถึงแก่ความตาย ดังต่อไปนี้ ให้ยืนคำขอที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด หรือที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเทศบาล หรือที่องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) แบบคำขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด .………….ผู้ยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ต้องยื่นคำขอภายในกำหนด 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร พร้อมเอกสารดังนี้ 1. ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ , 2. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ หรือหนังสือรับรอง, 3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายของเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ กรณีจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ ให้แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียน หรืออนุญาตให้สร้าง จัดตั้ง หรือดำเนินงานมูลนิธิ ฯ … ……….ข้อมูลที่นำเสนอให้พี่น้องได้รับทราบ ถือว่าเป็นข้อมูลใหม่ หรือว่าบางทีพี่น้องก็อาจจะพอทราบกันบ้างแล้ว ส่วนท่านที่ยังไม่รู้ข้อมูลอะไรเลย ถ้าหากว่าอยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้ ให้ไปที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายในจังหวัดที่ท่านอยู่ เพราะว่าเขาจะเป็นผู้มีอำนาจ อนุมัติ ทั้งนี้เพื่อความแน่ใจกันอีกครั้งว่าขั้นตอนต่างๆจะต้องทำอะไรให้ถูกหลักเกณฑ์ ผมว่าน่าจะดีที่สุด .…………..เดือนนี้บรรดานายกเทศมนตรีเทศบาลทั้งหลาย รวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ไม่ได้เข้าไปทำงานที่เทศบาลแล้ว ทั้งนี้เพราะว่า วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ จะต้องพากันไปสมัครเพื่อลงเลือกตั้งกันใหม่ในเดือนมีนาคม ส่วนนายกคนไหนจะได้เข้าไปนั้งเก่าอี้ตัวเดิม และสมาชิกสภาเทศบาลคนไหนจะได้เข้าประชุมสภาเหมือนแต่ก่อนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลงานของพวกท่านที่ผ่านมา ว่ามันเข้าตาบรรดาชาวบ้านเขาหรือเปล่า สิ่งสำคัญพวกท่านเคยทำอะไรให้กับชาวบ้านเขาบ้างหรือเปล่า อันนี้สำคัญ มันจะบ่งชี้ว่าท่านหรือว่าพวกท่านยังจะมีสิทธิ์ได้เข้ามาบริหารกันอีกหรือเปล่า พี่น้องประชาชนเท่านั้น จะเป็นผู้ตัดสิน …………..สำหรับนายกเทศมนตรี นครเชียงใหม่ ทัศนัย  บูรณุปกรณ์ ขอบายเพราะว่าได้ทำงานให้พี่น้องชาวนครเชียงใหม่มาเป็นเวลากว่า 10 ปี ขอพักผ่อนเป็นสามัญชนคนธรรมดาดีกว่า ส่วนใครจะได้เข้ามานั้งในเก้าอี้แห่งสำนักเจดีย์ขาว เวลานี้น่าจะมีหลายคน แล้วค่อยมาว่ากันมีใครบ้างที่ขอเป็นจิตอาสา

วันนี้ออกเวรก่อน ………….สินในน้ำ

Related posts