#รองพ่อเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมบูรณาการ

ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหม้อ หมู่ที่ 12 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน KicK Off กิจกรรมบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ ปลูกผักสวนครัว

เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สู่โครงการ บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยการส่ง เสริมให้ครัวเรือนในหมู่บ้านรู้จักการปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย และเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง จะให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564 นี้

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts