หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ มีคำสั่งมอบหมาย ให้เลขานุการ ลงพื้นที่ ร่วมกับ นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ให้ความรู้เกี่ยวกับ “กฎหมายการจ้างงานคนพิการ”

หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ มีคำสั่งมอบหมาย ให้เลขานุการ ลงพื้นที่ ร่วมกับ นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ให้ความรู้เกี่ยวกับ “กฎหมายการจ้างงานคนพิการ”

 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ ในฐานะที่ปรึกษาประธานกิตติมศักดิ์สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย มีคำสั่งมอบหมายให้นายสรสิช จรูญโรจน์ เลขานุการฯ และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ลงพื้นที่ร่วมกับ นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย พร้อมด้วย น.ส.ภัสวรินทร์ กิตติโชคกุลพัทธ์ นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการไทย ในแหล่งอุตสาหกรรมเขตพื้นที่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เข้าพบพูดคุย และ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “กฎหมายการจ้างงาน” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ในมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 และ มาตรา 38 ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการ มีโอกาสมีงานทำ มีอาชีพมีรายได้ เพื่อดูแลตนเองและครอบครัว โดยไม่เป็นภาระต่อชุมชน สังคม ต่อไปในภายหน้า


ทั้งนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ ความเข้าใจ กับข้อมูลต่างๆในการดำเนินการด้านเอกสารฯ ที่จะติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ เช่นกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น
อีกทั้งยังมีการพูดคุยสนทนา รับฟังข้อมูลข่าวสาร ความต้องการ และปัญหาจาก ตัวแทนสถานประกอบการต่างๆที่อยากให้หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงคนพิการที่มีความประสงค์อยากจะทำงานนั้นให้มีการปรับตัว และเตรียมตัวในการปฏิบัติตนเพื่อจะเข้าสู่การเป็นแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับบุคคลอื่นทั่วไป


ในการนี้ยังได้ เข้าพบ คุณอมลวรรณ โชติสุขพยัคฆ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เพื่อปรึกษาหารือการส่งเสริมให้คนพิการในเขตพื้นที่ ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกๆด้านด้วยการร่วมมือกันทำงานขับเคลื่อนกับทางสมาคมฯ อีกทั้งยังได้รับการอำนวยความสะดวกจาก “เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้” ที่ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการมีงานทำ และอยากเชิญชวนสถานประกอบในเขตพื้นที่รับผิดชอบมาร่วมกันให้โอกาสกับคนพิการ คนยากไร้ และร่วมกันแบ่งปันสร้างความสุข ด้วยความรัก และความเข้าใจกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป อย่างปกติสุข

Related posts