#“นายกไพลิน”ได้รับรางวัล นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นประจำปี 2563 ประเภทโดดเด่นสาขาบริหารและพัฒนาท้องถิ่นนางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี ประจำปี
2563

ด้วยคณะกรรมการโครงการหนึ่งล้านความดี ตอบแทนคุณแผ่นดินไทยได้พิจารณามีมติให้นางไพลิน โตอิ้ม ที่มีส่วนนำพาองค์กรประสบความสำเร็จโดยผลงานที่ผ่านมาได้รับการประเมินผลมาตรฐานปฏิบัติราชการจากหน่วยงานภาครัฐครบทั้ 5 ด้านที่สำคัญมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างมันคงมั่งคั่งยังยืนและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน

ทางคณะกรรมการจึงพิจารณามีมติให้นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัลนักปกครองดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2563  ประเภทโดดเด่น สาขาบริหารและพัฒนาท้องถิ่น

โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานในพิธี  ณ หอประชุมกองทัพอากาศถนนพหลโยธินกรุงเทพมหานคร
oธนิศา.  (ภัช).     รายงาน

Related posts