#นายใหญ่ท่องเที่ยวและกีฬา จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ตลาดออนไลน์แบบมืออาชีพ

ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำตลาดออนไลน์แบบมืออาชีพ ภายใต้โครงการ การพัฒนาศึกยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

โดยมี นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ประกอบด้วย เชียงใหม่,ลำพูน,ลำปาง,แม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้​ ความเข้าใจทันต่อสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กิจกรรมดังกล่าว ครั้งต่อไปรุ่นที่ 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ โรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ท จังหวัดลำพูน รุ่นที่ 3 วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ที่โรงแรมเอเชีย จังหวัดลำปาง และรุ่นที่ 4 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 ที่โรงแรมเบลล์ วิลล่า อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน การทำตลาดออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดออนไลน์ระดับประเทศ

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts