ขาสวสังคม 27 พ.ย.63

ข่าวสังคมประจำวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563  สินในน้ำ  รายงาน ……………มีข้อมูลในทางที่ดีมาฝากพี่น้อง แต่มันจะเป็นอย่างไรค่อยมาว่ากัน ด้วยทาง ครม. ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 2,379 ล้านบาท เพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กว่า 26 ล้านโด๊ส และเตรียมฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว โดยได้มอบหมายให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดทำสัญญาการจัดหาวัคซีน โดยการจองล่วงหน้า (Advance Market Commitm ent AMC) ภายใต้เงื่อนไข ว่ามีโอกาสที่จะได้รับวัคซีนหรือไม่ได้รับวัคซีนดังกล่าว ………….

……ขึ้นอยู่กับผลการวิจัยพัฒนาหรือเหตุอื่นๆ และให้กรมควบคุมโรค จัดทำสัญญาในการจัดซื้อและบริหารจัดการวัคซีนที่ได้จากการจองล่วงหน้านั้น เมื่อคู่สัญญาสามารถจัดทำได้สำเร็จ และกรมควบคุมโรค จัดทำคำของบประมาณ สำหรับการจัดซื้อวัคซีนตามสัญญาดังกล่าวต่อไป โดยมีเป้าหมายจำนวนวัคซีนที่จะดำเนินการจัดหา โดยผ่านการจองล่วงหน้าผ่านความร่วมมือแบบ ทวิภาคี กับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนที่กำลังทดสอบวัคซีนในคนระยะที่ 3 ได้แก่บริษัท AstraZeneca (Thailand) จำกัด และบริษัท AstraZeneca UK จำกัด รวมจำนวน 26 ล้านโด๊ส ………. …….หากว่าประเทศไทยสามารถจัดหาวัคซีนได้ภายในปี พ.ศ 2564 จะทำให้ลดอัตราการป่วย การเสียชีวิตและค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว ลดการสูญเสียเชิงเศรษฐกิจได้เป็นมูลค่ากว่า 4 แสนล้านบาท และสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นระยะเวลา 194 วันแล้ว ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมคงที่ 41 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 40 ราย เสียชีวิต 1 ราย มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคอยู่ในโรงพยาบาลเพียง 5 ราย ……………มาต่อกันที่รายชื่อของผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กันต่อ อำเภอแม่ริม เขตเลือกตั้งที่ 1 มีนายปฏิญญา  ยาสมุท หมายเลข 1 , นายมนัส  คำจันทร์ หมายเลข 2 ,นายณัฐกิตติ์  อัจฉวิยะสกุล หมายเลข 3 , นายอาณาจักร  อู่ทอง หมายเลข 4 , นายจีรพงษ์  เรือนน้อย หมายเลข 5 อำเภอแม่ริม เขตเลือกตั้งที่ 2 นายมนตรี  ลิ้มคำ หมายเลข 1 , นายสมขิต  กันธะยา หมายเลข 2 , นายนิกร  แจ้งแสง หมายเลข 3 ,นายมงคล  บุญล้ำ หมายเลข 4 …………..อำเภอจอมทอง มี นายปกณณ์  กันทะจันทร์ หมายเลข 1 , นายยงยุทธ์  ยาวิชัย หมายเลข 2 อำเภอไชยปราการ มี นายไชยวัฒน์  ไหญ่พงศ์ หมายเลข 1 , นายวิชาญ  จันทร์พุธ หมายเลข 2 , นายชยดล  พรหมมะจักร หมายเลข 3 ,นายอดิศร  อยู่ศิริ หมายเลข 4 อำเภอดอยเต่า มี นายสมชาย  อมรบุตร หมายเลข 1 , นายทนงศักดิ์  วีระ หมายเลข 2 อำเภอดอยหล่อ มี นายธาดา  พรหมเสนใจ หมายเลข 1, นายประเสริฐ  ทรงคำ หมายเลข 2 อำเภอพร้าวมี นางพรพิมล  สิริเจริญพร หมายเลข 1 , นายจำเริญ  ย่างไพบูลย์ หมายเลข 2 , นายพิสิษฐ์  โรจนะบริบูรณ์ หมายเลข 3 อำเภอแม่แจ่ม มี นายบวร  สุริยะชัยพันธ์ หมายเลข 1 , นายวิเชียร  โมตาสี หมายเลข 2, นายธัรพงษ์  บุญเทียม หมายเลข 3, นายสุนทร  มาลีการุณกิจ หมายเลข 4 …………….ยังไม่หมดนะครับ พรุ่งนี้มาว่ากันต่อ วันนี้ออกเวรครับ

……..สินในน้ำ

Related posts