#ข่าวสังคม 25 พ.ย. 63. ชาวบ้านถิ่นล้านนา. สินในน้ำ

ข่าวสังคมประจำวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563  สินในน้ำ เข้าเวรรายงาน ……………ช่วงหยุดยาวที่ผ่านมา ถนนคนเดินวันเสาร์และอาทิตย์  มีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด พากันไปเดินช้อปแทบจะเดินเว้นกัน ไม่ได้ ถือว่าเมืองเชียงใหม่ยังมีมนต์ขลังที่นักท่องเที่ยวยังอยากจะขึ้นมาเที่ยว อีกทั้งช่วงนี้เป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น แม้จะไม่ถึงกับหนาวมาก แต่ว่าก็ยังดีกว่าเมื่อสองเดือนที่ผ่านมา …………..ถนนคนเดินวันอาทิตย์ที่หน้าอำเภอเมืองเชียงใหม่(อำเภอเก่า) ได้เปิดให้มีกิจกรรมแล้วตั้ง แต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ลูกค้าที่เคยพากันไปเดินยังถนนคนเดินแห่งนี้ เชิญมากันได้แล้ว โดยสินค้าต่างๆยังอยู่ครบ พี่น้องมาเลือกซื้อเลือกหากันได้เหมือนเดิม ส่วนพ่อค้าแม่ค้า ที่ยังหาที่ลงไปไม่ได้ ที่แห่งนี้ น่าจะยังพอมีที่ว่างอยู่ แต่คงไม่มากแล้ว ยังไงลองมาติดต่อกันดูนะครับ ……………มาต่อกันกับรายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มาที่อำเภอสันกำ แพง เขตเลือกตั้งที่ 1 นางสาวอนรรฆวี  จำรัสวุฒิกุล หมายเลข 1 , นายยงยุทธ  กำตุ้น หมายเลข 2  เขตเลือกตั้งที่ 2 นางสาวณัฐกฤตา  พ่วงตรง หมายเลข 1, นายชำนาญ  พุงขาว หมายเลข 2 , นายวัลลพ  มูลก้อนแก้ว หมายเลข 3 , ร.ต รักชาติ  อินทรีย์ หมายเลข 4 ,นายสุจินต์  เขื่อนวงค์วิน หมายเลข 5 …………..ต่อกันที่อำเภอสันป่าตอง เขตเลือกตั้งที่ 1 นายสุริยนต์  ปันทะนะ หมายเลข 1 , นายคำมูล  กันทา หมายเลข 2 , นายฉลวย  ยาวิลาศ หมายเลข 3 , นายมนตรี  พรมวัน หมายเลข 4 , นายนิรันดร์  ชุ่มศรี หมายเลข 5 ,นายธรเชษฐ  นามวงค์ หมายเลข 6 มาที่เขตเลือกตั้งที่ 2 นายนภดล  ทรายมูล หมายเลข 1 , นายพิศณุ  ไชยนิเวศน์ หมายเลข 2, นายประเสริฐ  วรกานต์ศักดิ์ หมายเลข 3 , นายทักษิน  กันทา หมายเลข 4 …………….ขึ้นไปที่อำเภอแม่อาย เขตเลือกตั้งที่ 1 นายวรพงษ์  วรคันธา หมายเลข 1 , นายนิพสธ์  ใจวงศ์ หมายเลข 2 , นายศิลป์ไทย  ติยานุพันธ์ หมายเลข 3 ไปที่เขตเลือกตั้งที่ 2 นายวิชัย  ใจพิแสง หมายเลข 1 ,นายวัฒนา  สุวรรณ หมายเลข 2 , นายสำราญ  นวลแก้ว หมายเลข 3 ,นางสาวณัฐพศิน  ปินธง หมายเลข 4 .…………..ยังอยู่ที่สายเหนือ อำเภอเชียงดาว เขตเลือกตั้งที่ 1 นายศักดิ์ดาว  ห่านตระกุล หมายเลข 1 , นายพิพัฒน์พงศ์  เดชา หมายเลข 2 , นายธรรมนูญ  วุฒิลักษณ์ หมายเลข 3 ส่วนที่เขตเลือกตั้งที่ 2 นายสัญญา  ไวยเนตร หมายเลข 1 , นายเหรียญ  ก้อนพัน หมายเลข 2 , นางสาวจารุพร  การะหงส์ หมายเลข 3 , นายเจริญ  ธรรมบัณฑิต หมายเลข 4 , นายพิเนตร  เรือแก้ว หมายเลข 5 …….. ……..ลงดอยมาที่อำเภอสารภี เขตเลือกตั้งที่ 1 นางศุภกานต์  สุประการ หมายเลข 1 , นายชัยชนะ  ตนะกุล หมายเลข 2 , นายปรีชาพล  รัตนมณี หมายเลข 3 มาดูเขตเลือกตั้งที่ 2 นายชูเดช  เกตุชูรัตน์ หมายเลข 1 , นายยุทธนา  สุวรรณ หมายเลข 2 , นางวีรินทร์พิมล  สุพรรณกุล หมายเลข 3 ขึ้นไปที่อำเภอแม่แตง เขตเลือกตั้งที่ 1 นายชาติชาย  พานิช หมายเลข 1 , นางอารีย์  ชัยขัน หมายเลข 2 , นายสะอาด  ดอนแก้ว หมายเลข 3 แม่แตงเขตเลือกตั้งที่ 2 นายทิง  วรวงษ์ หมายเลข 1 , นายอิ่น  ฟองสมุทร์ หมายเลข 2 , นายมานิตย์  จันณะคำ หมายเลข 3  ………..วันนี้ เอาแค่นี้ก่อน พรุ่งนี้ค่อยมาต่อกันใหม่ พี่น้องอยู่อำเภอไหน เขตเลือกที่เท่าไหร่ และมีใครที่ลงสมัครบ้าง ผมได้แจ้งให้แบบระเอียด ตามคำเรียกร้องแล้วนะครับพี่น้อง

…………..ออกเวรก่อนนะครับ ……...สินในน้ำ

Related posts