#นครสวรรค์บ้านเรา เปิดอีก 18 เขต

นครสวรรค์บ้านเรา เปิดตัวผู้สมัครที่เหลืออีก 10 อำเภอ 18 เขต มั่นใจ เดินหน้าหาเสียงแล้ว

จากการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์ ที่มียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 135 คน มีผู้สมัครนายก อบจ. 4 คน ซึ่งทางกลุ่มนครสวรรค์บ้านเราเป็นกลุ่มเดียวที่ส่งผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.ฟูลทีม ครบ 36 เขตสำหรับผู้สมัครนายก อบจ.นครสวรรค์ ประกอบด้วย เบอร์ 1 นายศรัญ ฤกษ์ อัตถการ กลุ่มก้าวหน้า เบอร์ 2 นางสาวสิริรักษ์ บันฑิตศิละศักดิ์ กลุ่มเสรีรวมไทย เบอร์ 3 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ กลุ่มนครสวรรค์บ้านเรา เบอร์ 4 นายสมควร โอบอ้อม

ทางด้านกลุ่มนครสวรรค์บ้านเรา ได้เปิดตัวผู้สมัครอีก 18 เขต ในพื้นที่ 10 อำเภอ ประกอบด้วย

อำเภอตาคลี มี 4 เขต เขต 1 นายวิโรจน์ กลิ่นโตนด เบอร์ 3 เขต 2 นายเผชิญ พวงสมบัติ เบอร์ 3 เขต 3 นายกิตติรัตน์ ภัทรปรีชาสกุล เบอร์ 3 เขต 4 นายชำนาญ เหลืองบำรุงรักษ์ เบอร์ 3
อำเภอลาดยาว มี 3 เขต เขต 1 นายประมวล สมัครธัญญกรณ์ เบอร์ 3 เขต 2 นางสาวชุติมา เสรีรัฐ เบอร์ 3 เขต 3 นายอรรถพร แรงกสิกร เบอร์ 3

อำเภอไพศาลี มี 3 เขต ผู้สมัคร 4 คน เขต 1 นายสุรวิทย์ ฤทธิ์ฉ่ำ เบอร์ 3 เขต 2 นายภราดร อุดมการเกษตร เบอร์ 3 เขต 3 นายนิยมศักดิ์ ภักดีจันทร์ เบอร์ 3 กับนายจรูญ แย้มประดิษฐ์ เบอร์ 6

อำเภอท่าตะโก มี 2 เขต ผู้สมัคร 3 คน เขต 1 นายเกษม ใจเอื้อ เบอร์ 1 กับ ด.ต.เจน หมีทอง เบอร์ 2 เขต 2 นายวีระกูล วันที เบอร์ 3
อำเภอหนองบัว มี 2 เขต ผู้สมัคร 3 คน เขต 1 นายวรศักดิ์ นิ่มดิษฐ เบอร์ 1 กับนายเศรษฐา พันธ์วิริยะพงษ์ เบอร์ 2 เขต 2 นายขาว พัดศรี เบอร์ 1

อำเภอพยุหะคีรี มี 2 เขต เขต 1 นางธนิดา ศกุนรักษ์ เบอร์ 3 เขต 2 นางบุญลือ ส่งเสริมอุดมชัย เบอร์ 3

อำเภอแม่วงก์ มี 2 เขต เขต 1 นางสาวพีระพรรณสงวนสุข เบอร์ 3 เขต 2 นายชัยพร พรหมมารักษ์ เบอร์ 3

อำเภอละ 1 เขต อีก 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอตากฟ้า นายเฉลิมชัย สวรรค์คณากร เบอร์ 3 

เบอร์ 3 อำเภอแม่เปิน นางสาวธนสรณ์ แสงอินทร์ เบอร์ 3

อำเภอชุมตาบง นายธีระพงษ์ โพนคร เบอร์ 3

ซึ่งผู้สมัครทุกเขตต่างออกเดินหน้าติดป้ายประกาศหาเสียงตามชุมชนและถนนสายต่างๆในเขตของตนเอง พร้อมทั้งนำทีมแจกบัตรแนะนำตัวเองแล้ว
////

Related posts