#รองพ่อเมืองเชียงใหม่ประชุม หารือหัวหน้าส่วนราชการ ในการบูรณาการท่องเที่ยว

ที่ห้องประชุมสันเขื่อน แม่จอกหลวง โครงการชลประทาน จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการด้านการท่องเที่ยว เพื่อวางแผนในการทำงานร่วมกัน กับหน่วยงานต่างๆ

โดยมี นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ประสานการทำงานร่วมกัน การจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยว การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล โดยมอบหมายให้ ท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการประสานเพื่อนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts