#จังหวัดเชียงใหม่ประชุม ปฏิบัติการเสริมสร้าง ศักยภาพของท้องถิ่น

ที่ห้องประชุมลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพะเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นในการบูรณาการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

เพื่อการบริหารจัดการแบบบูรณาการและการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทาง และวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาว จากหน่วยงานภาครัฐงที่เกี่ยวข้องและผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก 25 อำเภอ ซึ่งการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการแบบบูรณาการและเกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองฯให้สัมฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืนต่อไป

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts