#นายกไพลิน โตอิ้ม “ประชุมช่วยเหลือเกษตรกรขาดแคลนน้ำ”

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
โดยมี นายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วย ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี, นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการ นายกเทศมนตรี, นายพีรพงษ์ เอี่ยมไผ่ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน, นายปริญญา แก้วมณี ปลัดอำเภอพยุหะคีรีฝ่ายความมั่นคง, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลท่าน้ำอ้อย ตำบลม่วงหัก , ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำและกลุ่มเกษตรกร


ด้วยอำเภอพยุหะคีรี ได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 4 , 8 ตำบลท่าน้ำอ้อยและหมู่ที่ 6,7, 8, 9, 10 ตำบลม่วงหัก ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตร เนื่องจากพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ห่างไกลจากลำคลองสายหลัก เมื่อมีการสูบน้ำเข้าลำคลองชลประทาน เกษตรกรที่อยู่ต้นน้ำจะสูบน้ำเข้าพื้นที่ของตนเองก่อน จึงทำให้เกษตรกรที่อยู่ท้ายคลองชลประทาน ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำไม่สามารถไปถึงยังพื้นที่ทำการเกษตร และส่งผลกระทบต่อพืชผลการเกษตร เช่นนาข้าว ไร่อ้อยข้าวโพด เป็นอย่างมาก
มติที่ประชุม ขอความร่วมมือเกษตรกร หยุดสูบน้ำทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 กันยายน 2563 รวม 5 วัน เพื่อผันน้ำไปท้ายคลองพื้นที่หมู่ที่ 8 ต.ท่าน้ำอ้อย และหมู่ที่ 9, 10 ต.ม่วงหัก และตั้งแต่วันที่ 23 – 27 กันยายน 2563 รวม 5 วัน ให้เกษตรกรสูบได้เฉพาะท้ายคลองและแปลงนาข้าวที่ต้องการน้ำเร่งด่วน หลังจากวันที่ 28 กันยายน 2563 ให้เกษตรกรสูบน้ำได้ทั้งหมด เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มเกษตรกร มติดังกล่าวเป็นที่พึงพอใจทุกฝ่าย นายอำเภอพยุหะคีรีให้ เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ทราบโดยด่วน และให้ฝ่ายปกครอง บูรณาการร่วมกับทุกฝ่าย ออกตรวจพื้นที่ ติดตามสถานการณ์ และรายงานผลให้ทราบตลอดระยะเวลาดำเนินการ

ภาพ ปาริฉัตร สิงห์หร่าย , ภูมิภัทร จันทร์เชย
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts