#นายกไพลิน โตอิ้ม “หิ้วปิ่นโตทำบุญตักบาตร และฟังพระธรรมเทศนา วันสาทรไทย เดือนสิบ”

วันที่ 17 กันยายน 2563 (แรม 15 ค่ำ เดือน 10) นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี, นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการ นายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาลสามัญ, พนักงานครูเทศบาล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล
จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วัดหางน้ำหนองแขม หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงหัก


เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้มองเห็นคุณค่าและความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนาจิตใจ ซึ่งจะทำให้เกิดพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ สามารถนำพุทธธรรมไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมในการดำเนินงานใหม่ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ รู้จักข่มใจตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติอยู่ในสิ่งที่ดีงามและพร้อมที่จะทำหน้าที่ของตนเองให้ครบถ้วนสมบูรณ์


ภาพ ปาริฉัตร สิงห์หร่าย , ภูมิภัทร จันทร์เชย
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts