#นายกไพลิน โตอิ้ม “มอบแผนที่ภาษีขอบเขตการปกครอง”

วันที่ 16 กันยายน 2563 นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ปัจฉิมนิเทศโครงการฯ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) และมอบแผนที่ภาษีขอบเขตการปกครอง ให้นายอำเภอพยุหะคีรีและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก (ชั้น 3)
โดยมี นายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นายสมพร เมฆาสวัสดิ์วงศ์ ท้องถิ่นอำเภอพยุหะคีรี, ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี, นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, ประธานชุมชน ,ประธาน อปพร.
การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้และระบบแผนที่ภาษีถือเป็นหัวใจสำคัญและเป้าหมายหลักในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อสม. อปพร. และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี จึงทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯลความประสิทธิภาพ
1. สรุปผลโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) และการนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
2. เพื่อนำเสนอผลการประยุกต์ใช้ แผนที่ฐานข้อมูลจากโครงการตามภารกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านความมั่นคง ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพ อนามัย เป็นต้น
3. เพื่อมอบแผนที่ขอบเขตการปกครอง ระดับหมู่บ้านที่ได้จากโครงการฯ ให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและกิจกรรมภายในหมู่บ้าน
4. เพื่อเป็นการฝึกทักษะการใช้แผนที่ ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถ บุคลากรภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ภาพ จ.อ.ณัฐดนัย นฤมลต์
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts