#คณะแพทย์ศาสตร์ มช. ร่วมลงนามบักทึกข้อตกลง ร่วมมือทางวิชาการกับซิสโก้

ที่อาคารเรียนรวม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการแพทย์ กับบริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์ ผู้นำทางด้านเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตระดับโลก เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการ และสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสาธารณสุขอย่างยั่งยืน สู่ความเป็นเลิศด้านการบริการทางการแพทย์ พร้อมยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลเฮลท์แคร

ซึ่งความร่วมมือระหว่างคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์ ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย สร้างประสบการณ์ดิจิทัลเฮลท์แคร์ ให้กับผู้ใช้บริการ และบุคลากรทางการแพทย์ ในรูปแบบโรงพยาบาลดิจิทัล โดยมีการพัฒนาในสองระบบ ระบบติดตามการจ่ายยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบติดตามสถานการณ์ให้บริการทางการแพทย์ พร้อมโครงการพัฒนาคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค โครงการดูแลผู้ป่วยผ่านระบบการสื่อสารทางไกล โครงการดูแลผู้ป่วยโรคความดังสูงและเบาหวาน และอื่นๆที่ล้วนแต่เป็นผลประโยชน์ต่อผู้ที่มาใช้บริการทั้งสิ้น

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts