#นายกไพลิน โตอิ้ม ใช้งบประมาณส่วนตัวทำโครงการฯ “ธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง”หวังเป็นต้นแบบของจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 10 กันยายน 2563 นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกเพื่อส่งเสริมผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และ หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมจัดการบริการสาธารณะ (ธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง) ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก

โดยมี นายสมพร เมฆาสวัสดิ์วงศ์ ท้องถิ่นอำเภอพยุหะคีรี, ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี, นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, ผอ.โรงเรียน, ผอ.รพ.สต. , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, ประธานชุมชน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฯตลอดค่าวัสดุอุปกรณ์ในครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณส่วนตัวของ
นายกไพลิน และ ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างแหล่งน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินในการบรรเทาปัญหาน้ำท่วม และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนปัญหา/อุปสรรค แนวทางการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 100 คน ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทำงานในเรื่องนี้โดยตรง


1. นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
2. ดร.ภูนท สลัดทุกข์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts