#กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1(พ.ศ 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และภาคประชาสังคมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน และ เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน การประชุมครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ให้การปฏิบัติราชการปีงบประมาร 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในกลุ่มจังหวัดอย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts