นายกไพลิน โตอิ้ม สำรวจพื้นที่โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน หนุนคนท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สู้ภัยแล้ง-สู้น้ำท่วมขังอย่างยั่งยืน

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี, นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการ นายกเทศมนตรี, ดร.ภูนท สลัดทุกข์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์, นายดำเกิง บุญลอย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นายกฤษฎา พนาลิกุล วิศวกร, นายสุรชัย มรรยาทอ่อน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำรวจพื้นที่โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เตรียมผลักดันโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อช่วยบรรเทาความรุนแรงภัยแล้งและน้ำท่วมขัง ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพพื้นที่ได้และใช้งบประมาณไม่มาก ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดิน
1. ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น
2. ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง เพราะสามารถสูบน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา
3. แก้ปัญหาน้ำเค็ม เพราะมวลน้ำเค็มจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจืด ฉะนั้นน้ำเค็มจะอยู่ด้านล่าง
4. แก้ปัญหาน้ำสกปรก เพราะระบบน้ำแบบปิดจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น


ภาพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

 

Related posts