#กองบิน 41จัดโครงการ อบรมให้ความรู้เพื่อสร้าง ในเรื่องของยาเสพติด

ที่หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 นาวาอากาศเอก ธรรมศักดิ์ มั่นทน รองผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธี การจัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยมีข้าราชการลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 100 คน ภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการสัมมนาการสร้างความรู้ ความเข้าใจ โทษของยาเสพติด และการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ กับกำลังพลของกองบิน 41 ให้ห่างไกลจากยาเสพติด

รวมถึงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิดการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจ ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยวิถีแห่งหลักธรรม นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีนิทรรศการจัดแสดงชุดตรวจหาสารเสพติด การจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างในการปลูกเพราะชำกล้าไม้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวิทยากรประจำศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน 41 เป็นผู้บรรยาย
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts