#สำนักงานทรัพยากร จัดกิจกรรมการอบรม แก้ไขปัญหาหมอกควัน

ที่โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้และสาธิตการทำเครื่องกรองอากาศภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันแบบบูรณาการและยั่งยืน

โดยมีหน่วยงานของภาครัฐ​ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษาในจังหวัดเชียงราย​ ตลอดจนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และสาธิตการทำเครื่องกรองอากาศในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องหลักการด้านอากาศ เทคนิคของการทำเครื่องกรองอากาศ และสาธิตการทำเครื่องกรองอากาศ โดยอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ซึ่งผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้รับนี้ไปขยายผลและดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบต่อไป

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts