#เทศบาลเจดีย์แม่ครัว จัดอบรมขยายผล ให้กับชุดจิตอาสา

ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายธีรนนท์ กันทวงค์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอสันทราย เป็นประธานเปิดการอบรมขยายผลหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสันทราย

โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 กลุ่ม 9 ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงไกร ธารพรศรี ร้อยตำรวจตรี พิชญนันท์ อนันชัย โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจากเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จำนวน 50 คน โดยผู้เข้าร่วมรับการอบรมมีความเข้าใจเรื่องการเป็นจิตอาสาภัยพิบัติ พร้อมที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยเหลือสังคมได้ อีกทั้งได้รับความรู้ความตื่นตัวเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันตนเอง และพร้อมที่จะนำความรู้ไปแนะนำต่อพี่น้องประชาชนต่อไป
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts